Besluitenlijst BenW 30 juni 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op het definitief ontwerp (DO) vast te stellen van de Frankrijklaan.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De insprekers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Na besluitvorming ontvangt de media een persbericht.5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met de inhoud van de 1e tussenrapportage overzicht precariodossiers "innemen openbare grond" jaren 2012, 2013 en 2014;2. In te stemmen met de begeleidende brief en de daarin opgenomen aanbevelingen;3. Ten aanzien van het dossier Peltenburg niet tot naheffing van precario over te gaan;4. Voor wat betreft het reeds ingezette proces van naheffing op precario, geen bedragen onder de € 250,- te innen,5. de tussenrapportage, inclusief begeleidende brief en het zorgvuldigheidsonderzoek te bespreking toe te zenden aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Op grond van artikel 1, van de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen worden de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:Als toezichthouders BRP: * De heer D.R. Vermeulen, integraal handhaver, hoofdafdeling Dienstverlening, Veiligheid & Vergunningen, Team Integrale Handhaving* Mevrouw J. Korsaan, veiligheidsmanager, hoofdafdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Team Kwaliteit.2. De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet basisregistratie personen bedoelde verklaring wordt toegekend aan:* De heer E. Bonke, dienstverlener, hoofdafdeling Dienstverlening, Veiligheid & Vergunningen, Team Personen3. Het besluit wordt bekendgemaakt door middel van een zakelijke kennisgeving in de GVOP. Daarnaast wordt het integrale besluit plus bijbehorende stukken in papieren vorm ter inzage gelegd bij de balie van de Publiekshal in de Raakspoort.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 2. Besluitpunten college1. Het college besluit tot vaststelling van: de Regeling Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015 en de toelichting daarop in de Notitie Integriteitsmeldingen gemeente Haarlem 2015 (bijlage 1), het Onderzoeksprotocol Integriteitsschendingen gemeente Haarlem 2015 (bijlage 2) en de gewijzigde Werkinstructie 'Toepassing Protocol Actieve informatieplicht en Integriteitsmeldingen (bijlage 3). 2. De in besluitpunt 1 opgenomen regelingen treden in werking per 1 oktober 2015.3. Het college stelt met ingang van 1 oktober 2015 het Meldpunt Integriteit gemeente Haarlem open voor medewerkers en burgers. 4. Het college wijst per 1 oktober 2015 de functionarissen van het Meldpunt en de vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste Omgangsvormen aan conform de bij dit besluit als bijlage gevoegde voordracht door de directie en gehoord de Ondernemingsraad (bijlage 4). 5. Het besluit wordt ter kennisneming gezonden naar de Commissie Bestuur.6. Het besluit wordt genomen onder voorbehoud van instemming door de Ondernemingsraad. Het besluit gaat ter informatie naar het Georganiseerd Overleg. 7. Dit besluit heeft financiële gevolgen: De opleidingskosten van circa € 15.000, - voor de vertrouwenspersonen en functionarissen van het Meldpunt Integriteit kunnen worden gefinancierd uit het centrale opleidingsbudget. Voor kosten voor (extern) onderzoek kan geput worden uit het HRM/Arbobudget. 8. Communicatieparagraaf: de regeling wordt gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl . 9. De regeling wordt intern gecommuniceerd via Insite en is voor medewerkers toegankelijk op de Personeelswijzer op Insite. Extern wordt de regeling en openstelling van het Meldpunt Integriteit gecommuniceerd via Haarlem.nlInformatie over de meldingsprocedure, het Meldpunt Integriteit en de Vertrouwenspersonen Integriteit & Ongewenste Omgangsvormen wordt opgenomen in een brochure voor medewerkers en burgers.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een intentie overeenkomst aan te gaan met de Lidl. 2. De ambtelijke kosten (€ 19.470,-), die worden gemaakt voor de voorbereiding van dit project worden middels de intentie overeenkomst verhaald en zijn daarmee gedekt. 3. De betrokkenen worden geïnformeerd. 4. Dit besluit wordt ter kennisname aan de commissie ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Kennis te nemen van de projectevaluatie integrale aanpak Schoterweg. 2. De projectevaluatie geheim te verklaren als bedoeld in artikel 86 Gemeentewet, jo artikel 10 lid 2 onder c, d, e en g van de WOB, vanwege het feit dat de in de projectevaluatie opgenomen informatie te herleiden is tot individuele personen en bedrijven. 3. De (georganiseerde) criminaliteit verder aan te pakken in RIEC verband door vervolg te geven aan en het opschalen van het project integrale aanpak Schoterweg en omgeving.4. Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. 5. De betrokken ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.6. Het college stuurt dit collegebesluit ter informatie naar Commissie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen conform bijlage A;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluitpunten college1. Het College stelt het Regionaal Educatief Plan augustus 2015 tot en met 2017 vast;2. De kosten van het besluit in 2015 zijn € 452.796, = en worden bekostigd uit de specifieke uitkering Educatie 2015 van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Dit wordt in de tweede Bestuursrapportage verwerkt;3. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt de specifieke Rijksuitkering educatie in de begroting opgenomen, de educatieprogramma's worden indien nodig aangepast aan de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen;4. Het besluit van het College wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving;5. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =