Besluitenlijst BenW 31 maart 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota effectstudie Mariatunnel vast2. Het college stuurt de effectstudie Mariatunnel ter informatie naar de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Als secretarissen van de commissie en de adviescommissies voor bezwaarschriften aan te wijzen: - De heer mr. C.W. Baars- Mevrouw mr. S.H. Dijkman Dulkes-Wan- De heer T.A. van den Hoff- Mevrouw E.S. de Jong- De heer C. Kreukniet- Mevrouw mr. C. Laros-van der Jagt- Mevrouw mr. Y.J.M. Pijnaker- De heer R.C.F. de Vos
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Pijlslaan e.o. met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP2120002-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het besluit Commissie Naamgeving vast, deze vervangt het huidige besluit2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen worden geïnformeerd
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit:1. De notitie met de beoordeling van de ingediende zienswijzen vast te stellen.2. Het definitief ontwerp met verkeersmaatregelen op de Oudeweg vast te stellen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. Het benodigde krediet is eerder al beschikbaar gesteld.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit door het toesturen van de notitie met de beoordeling van de zienswijzen.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· de lasten van het herstel van de brandschade van de Schoterbrug à €300.000 ten laste te brengen van de Algemene Middelen.Het college zendt dit besluit ter vaststelling naar de raad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De 'Eerste verordening tot wijziging van de Verordening Materiële en Financiële gelijkstelling gemeente Haarlem 2009' vast te stellen.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college zendt deze verordening aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college geeft een positieve zienswijze af over de jaarrekening 2014 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus.2. Het besluit heeft financiële consequenties. De overschrijding van € 21.000 is echter al als verplichting verwerkt in de jaarrekening 2014 van de gemeente Haarlem.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit1. De uitgangspunten en werkwijze vast te stellen voor de algemene reserve Sociaal Domein.2. De uitwerking in de productenlijst vast te stellen voor de algemene reserve sociaal domein.3. Dit besluit ter informatie aan de commissie Samenleving te sturen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor;· Vooruitlopend op brede voorstellen voor modernisering van het parkeren, nu het belanghebbendenparkeren in zone C, bestaande uit de parkeerzones Noord, Zuid, Oost en West, om te zetten naar een fiscaal parkeersysteem.· Een tarief van € 3,90 per uur in te stellen voor het parkeren in parkeerzones Noord, Zuid, Oost en West.· Bovenstaande besluiten te verwerken in de eerstvolgende Wijzigingsverordening belastingen en deze voor te leggen aan de raad.· De financiële gevolgen van dit besluit leiden per saldo tot een nadeel van € 331.000,-in 2015 en tot een structureel voordeel van € 229.000,- vanaf 2016. De baten komen ten gunste van beleidsveld 6.3, product parkeerhandhaving. De lasten voor de aanpassing van bebording en de huur van parkeerautomaten komen ten laste van beleidsveld 5.2, product parkeren. Het college stelt de raad voor om het (per saldo) nadeel over 2015 ten laste van de algemene middelen ten brengen en het (per saldo) structurele voordeel vanaf 2016 ten gunste van de openstaande taakstelling te brengen. Het voorstel wordt naar de raad gestuurd, nadat de commissie beheer heeft geadviseerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stuurt de informatienota Uitgangspunten modernisering parkeren ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. In te stemmen met het toevoegen van de stimuleringsbijdrage woningbouw ad € 1.148.235,- (BIS 2013 / 319129) aan de reserve grondexploitaties.2. Kennis te nemen van de financiële effecten van de actualisatie van de grondexploitatie.3. De financiële gevolgen worden verwerkt in de jaarrekening 2014, het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015 - 2019 en de Programmabegroting 2016.4. In te stemmen met het verstrekken van een nieuwe 'optie' (om niet) op de twee kavels grond aan Pré Wonen tot uiterlijk 1 juli 2015.5. Dit besluit ter informatie te sturen aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college geeft de ontwerp-omgevingsvergunning, zoals opgenomen in bijlage A, voor inspraak vrij.2. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing en verbindt deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit van het college wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =