Besluitenlijst BenW 05 januari 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de Economische Agenda Haarlem Samen Doen vast te stellen;2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Akkoord te gaan met het plaatsingsplan van het management van DVV.2. Akkoord te gaan met de functiewaarderingen van de nieuwe functies van DVV.3. Akkoord te gaan met de ingangsdatum van dit besluit.4. De kosten van dit besluit ad € 46.000 worden gedekt uit de personeelsbegroting (verlaging openstaande vacatureruimte) van de hoofdafdeling DVV.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De Beleidsregels Wet taaleis vast te stellen.2. Het Nova college aan te wijzen als instantie die de toets afneemt, met inachtneming van de bepalingen van het Besluit taaltoets en de bijgevoegde beleidsregels.3. De Wet taaleis, met uitzondering van inburgeringsplichtigen, actief toe te passen op die personen bij wie is gebleken dat de taal een belemmering vormt voor arbeidsinschakeling.4. De kosten voor de toetsing vanaf 1 juli 2016 te dekken uit het reguliere re-integratiebudget.5. Voor het jaar 2016 eenmalig 1fte in de functieschaal aan formatie ter beschikking te stellen. De lasten hiervan, minus de vergoeding van het Rijk, te dekken via de middelen uit de BUIG. 6. De commissie Samenleving ontvangt dit besluit van het college ter kennisname
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de "allonge behorende bij de opdrachtverstrekking bestek 2014/22342 "Herinrichting Waarderhaven"" vast te stellen.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties, het krediet is middels de 3e Financiële bestuursrapportage 2015 (2015/472398), raadsbesluit 17 december jl., verstrekt.3. Het college zendt dit stuk ter bespreking aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Ondertekening Routeakkoord IJsselmeergebied en Deltawateren
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college legt de omgevingsvergunning en de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen voor iedereen ter inzage nadat de gemeenteraad de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven;2) Het college verbindt de ruimtelijke en milieu technische onderbouwing aan de ontwerp-omgevingsvergunning; 3) Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend;4) Het besluit heeft geen financiële consequenenties;5) het besluit wordt bekend gemaakt door een electronische kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Te kiezen voor variant 2 per dienstregelingsjaar 20172. De lasten van het besluit voor de nachttrein (€ 50.000) en een uur langer openstellen van de fietsenstalling (€ 25.000) bedragen € 75.000 per jaar in de jaren 2017, 2018 en 2019. Het college stelt de raad voor om deze ten laste te brengen van de Algemene Middelen.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht. 4. Na vaststelling in de raad worden betrokken partijen in kennis gesteld van het besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =