Besluitenlijst BenW 07 juni 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de notitie "Voorstel tot wijziging precarioverordening 2017" vast te stellen;2. Onder toepassing van de inspraakverordening de voorstellen voor de eerste aanzet voor wijziging van de precarioverordening, voor inspraak vrij te geven voor een termijn van vier weken;3. voornemens te zijn, na afloop van de inspraakperiode, met medeweging van de zienswijzen, aan de raad voor te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2017 plus de bijbehorende toelichting op deze verordening vast te stellen;4. bovengenoemde stukken plus het stuk over de financiële gevolgen voor de betrokken belastingplichtigen ter informatie aan de commissie bestuur toe te zenden;5. een persbericht te doen uitgaan over de voorstellen voor de nieuwe precarioverordening;6. de mogelijkheid van inspraak bekend te maken in het stadsblad en in het Gemeenteblad (GVOP)7. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2015 van het recreatieschap Spaarnwoude.2. het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Ontwikkeling.4. Het bestuur van het recreatieschap Spaarnwoude wordt van dit besluit op de hoogte gesteld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit aan St. Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord Holland een voorbereidingskrediet van € 300.000,-- beschikbaar te stellen, bestemd voor de uitbreiding van de Rudolf Steinerschool en het Rudolf Steiner College. 2. Het college besluit aan Spaarnesant een voorbereidingskrediet van € 346.500,-- beschikbaar te stellen, bestemd voor de uitbreiding van de basisscholen Piramide Europawijk, Ter Cleeff Garenkokerskwartier, Molenwiek Dalton en Hannie Schaft. 3. De kosten van het besluit bedragen € 646.500,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost IP 77.01. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het bestemmingsplan Vondelkwartier, Vogelbuurt, Dietsveld met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP7120002-va01 inclusief de verwerking van de ingediende zienswijzen gewijzigd vast te stellen;· Geen exploitatieplan vast te stellen.· het besluit heeft geen financiële consequenties;· de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: · Het bestemmingsplan Kleverpark/Frans Hals met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP6120006-va01 gewijzigd vast te stellen. · Geen exploitatieplan vast te stellen. · Het besluit heeft geen financiële consequenties. · De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. · Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota over de jaarverslagen van het Noord-Hollands Archief en de Archiefinspectie 2015- mei 2016 vast2. Deze nota wordt ter informatie gezonden naar de commissie Bestuur3. Het college stelt het Noord-Hollands Archief en de provincie Noord-Holland op de hoogte van dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota stand van zaken invoeren nieuwe bestuursstijl vast.2. Het college stuurt de nota ter informatie aan de commissie bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het preadvies op het initiatiefvoorstel van de SP vast.2. Het college stuurt het preadvies naar de gemeenteraad, via de commissie ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De onder argumenten vermelde openstaande vorderingen debiteuren van € 234.900,- oninbaar te verklaren en deze ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren ter hoogte van € 227.164,- af te boeken.2. De extra dotatie vanwege herberekening van de voorziening dubieuze debiteuren, bedraagt € 7.736,- en wordt gedekt binnen de bestaande budgetten van begrotingsprogramma 5.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen en uitbreiden van een gedeelte van het voormalige kantoorgebouw tot hotel op het perceel Zijlsingel 1. Het besluit heeft geen financiële consequenties.De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de voortgangsrapportage 2015 en actualisatie van de projecten 2016 en 2017 voor Extra middelen voor duurzaamheid, fiets en groen vast te stellen.2. Het college besluit om het project van het vergroenen van de Kampgarage versneld uit te voeren (in 2016 in plaats van 2017) en de projecten Visie Ondergrondse Ruimte, Fietssnelweg en BDU fiets een jaar uit te stellen (in 2017 in plaats van 2016)3. Het besluit heeft geen financiëële consequenties. De projecten zijn gedekt binnen het beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling, uit de programmabegroting, programma 4 Duurzame stedelijke vernieuwing.4. De betrokkenen worden geïïnformeerd. 5. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de opinienota Structuurvisie openbare ruimte; Duurzaam ontwikkelingsmodel Mobiliteit en Ruimte Haarlem 2040 "Open bezoek- en woonstad van de metropoolregio Amsterdam" vast.2. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie Beheer, waarvoor ook de commissie Ontwikkeling wordt uitgenodigd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor;- In te stemmen met de nota reserves en voorzieningen 2016-2020 en de daarin opgenomen 17 beslispunten. - Het financieel effect van de voorstellen 1 tot en met 17 op basis van de recente stand van de reserves nader te bepalen en te verwerken in Bestuursrapportage II 2016. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissies Samenleving, Bestuur, Ontwikkeling en Beheer hierover een advies hebben uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vaststellen definitief ontwerp met bijbehorende inspraak notitie.De beheerlasten stijgen met circa €€ 5.500,- per jaar en zullen worden verwerkt in de Berap;De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het besluit.Het besluit wordt ter kennisname naar de commissie beheer gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College besluit het concept-raadsvoorstel, de Toekanweg te onttrekken aan de openbare ruimte, zes weken ter visie te leggen;2. Het college zendt het besluit ter informatie aan de commissie Beheer;3. De betrokken worden daags na het besluit geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met de stedenbouwkundige randvoorwaarden Poort van Boerhaave.2.De stedenbouwkundige randvoorwaarden voorleggen aan de commissie Ontwikkeling ter bespreking. 3.In te stemmen met het vrijgeven van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor inspraak onder voorwaarde dat bespreking in de commissie Ontwikkeling niet tot zwaarwegende bedenkingen leidt.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit1. De notitie “Woningbouwprogramma Haarlem 2016 tot en met 2020, van woningbehoefte naar bouwprogramma” vast te stellen;2. Voor de periode 2016 - 2020 een woningbouwprogramma van 4.325 woningen vast te stellen;3. Het gewenste woningbouwprogramma als uitgangspunt voor de actualisatie van de Woonvisie te hanteren;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. Het college zendt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· De Nota van Ambities en Eisen voor de herontwikkeling van de Koepel, zoals opgesteld in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester en het Rijksvastgoedbedrijf, vast te stellen.Het besluit heeft geen financiële consequenties.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota inzake de samenwerkingsovereenkomst Rijk en Gemeente inzake de herontwikkeling van het complex de Koepel vast.2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor het stedenbouwkundig kader voor de herontwikkeling van de Drijfriemenfabriek vast te stellen.Het besluit heeft financiële consequenties. Deze financiële consequenties zijn voorzien in de grondexploitatie 159 Scheepmakerskwartier fase 2.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In verband met de voorgenomen bouw van tijdelijke sociale huurwoningen op het Delftplein is het college voornemens te besluiten tot verkoop van het betreffende kaveldeel aan Elan tegen een residuele grondprijs, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 1. genoemde besluit.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 4. De baten van het besluit bedragen € 2.000.000. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om deze baten toe te voegen aan de reserve ISV Leefomgeving 5. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet voorlopig geheimhouding op te leggen op de bijlage Businesscase tijdelijke huisvesting Delftplein, op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de 'Intentieverklaring Topsport en Talentontwikkeling Haarlem' vast, waarmee de samenwerking tussen de (top)sportorganisaties verder wordt vormgegeven. Met de intentieverklaring committeren de gemeente en de (top)sportorganisaties zich aan het verdelingsmodel voor evenementen en de criteria voor groei- en kernsporten.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie Samenleving gestuurd
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van het raadsstuk Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks: indicatoren en benchmarks Programmabegroting 2017-2021;2. Het college stelt de raad voor de indicatoren en benchmarks voor de Programmabegroting 2017-2021, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te stellen;3. Het college stuurt het raadsstuk door naar de commissies bestuur ter adviesvorming van de raadsbehandeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit de nota vast te stellen en ter informatie te zenden aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit akkoord te gaan met de voorgestelde maatregelen om overlast van dak- en thuislozen op het Hortusplein en het Boereplein te verminderen dan wel te voorkomen.2. De kosten van dit besluit bedragen €€ 131.000,- voor 2016. Deze kosten zijn niet voorzien in het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving. Het college stelt de Raad bij Bestuursrapportage II voor om deze kosten ten laste te brengen van de algemene middelen.3. De betrokken maatschappelijk partners en de omwonenden en ondernemers van het Hortusplein en Boereplein worden actief geïïnformeerd. 4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Vaststellen definitief ontwerp Friese Varkenmarkt, Hooimarkt en Zandersbrug;2. Beschikbaar stellen van een krediet van €€ 450.000 voor levens duurverlengend onderhoud Zandersbrug;3. De kosten voor Zandersbrug te dekken uit investeringspost GOB.45;4. De beheerlasten stijgen met circa €€ 1.500,- per jaar en zullen worden verwerkt in Berap; 5. Het besluit wordt ter kennisname gezonden aan de commissie Beheer;6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· Het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 2016 t/m 2020 vast te stellen met daarin 25 geformuleerde inspanningen, gericht op goede afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt, waaronder een gezamenlijke inspanning voor een toevoeging van 8.100 woningen en het streven naar het behoud van de huidige regionale omvang van sociale huurwoningen. · De klankbordgroep RAP en de overige betrokkenen bij de opstelling van het RAP ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. Het RAP wordt ter vaststelling aangeboden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. De media krijgen na ondertekening van het RAP een persbericht.Het besluit wordt ter advisering aan de commissie ontwikkeling voorgelegd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De Nota Grondprijzen 2016/2017 vast te stellen;2. De door het college op basis van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet opgelegde geheimhouding op de 'bijlage A-2 Residuele berekeningen Woningbouw-Koop ' te bekrachtigen, op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.Het college stuurt het voorstel naar de raad nadat de commissie Ontwikkeling heeft geadviseerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1 Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van een voorziening ten behoeve van extended stay en twee appartementen aan Zijlsingel 1 (zijde Ruychaverstraat) ter inzage;2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling DVV/VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP en de Staatscourant;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =