Besluitenlijst BenW 10 mei 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Evaluatie hotelbeleid vast. 2. Het college stuurt de informatienota door naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota : Toekomst van de Stadskrant in de gemeentelijke mediamix, vast2. Het college stuurt de informatienota door naar de commissie Bestuur
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1 Het college besluit met ingang van 1 januari 2014 de functie Senior Medewerker Salaris en Administratie te koppelen aan bouwsteen AB9.2. Het college besluit de functie Teamleider Salaris en Administratie op te heffen en de formatie van 0.78 fte over te hevelen naar de functie Senior Medewerker Salaris en Administratie.3. De kosten van formatieuitbreiding en functiewaardering ad afgerond € 109.000 worden gedekt uit de verlaging van formatie Senior Medewerker Salaris en Administratie (voordeel € 118.000). Het restant ad € 9.000 (€ 118.000 -/- € 109.000) blijft beschikbaar binnen de personeelsbegroting van afdeling HRM. 4. Betrokken medewerkers ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Beschikbaar stellen van een krediet van € 150.000 voor de realisatiefase van Raamvest;2. De kosten voor Raamvest te dekken uit investeringspost GOB.49;3. Beschikbaar stellen van een krediet van € 150.000 voor de realisatiefase van Kampervest;4. De kosten voor Kampervest te dekken uit investeringspost GOB.50.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Het bijgevoegde aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee de verplichting tot het betalen van belasting, als bedoeld in artikel 2a, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 op de 10 parkeervakken van het parkeerterrein gelegen aan Welgelegenstraat - ter hoogte van (overzijde) nummer 17 wordt opgeheven.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met het voorstel om voor drie varianten op de vorming van een woningmarktregio een zienswijze-procedure te gaan opstarten (in het kader van de Woningwet 2015). Deze varianten zijn: de schaal van provincie Noord-Holland + als voorkeursvariant, de MRA (met behoud van bestuurlijke samenwerking binnen de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond) en de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond als alternatieve varianten. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond werkzame corporaties, betrokken gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond en de overige regio's van de provincie Noord-Holland, Almere, Lelystad en huurdersvertegenwoordiging uit de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond worden na besluitvorming geïnformeerd in de vorm van een brief met het verzoek hun zienswijzen, binnen vier weken, kenbaar te maken. 4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Vast te stellen dat, op grond van de begroting 2016 en de meerjarenraming 2016/2017 - 2018/2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in 2016 in Haarlem te realiseren.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvomring informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1.Vast te stellen dat, op grond van de begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia, deze Stichting voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2016 in Haarlem te realiseren.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Vast te stellen dat het jaarplan 2016, begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van Stichting Spaarnesant voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar primair onderwijs in 2016 te realiseren.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Begroting Spaarnesant 2016
  laden...

  Reacties:

  1+1 =