Besluitenlijst BenW 11 oktober 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De volgende zienswijzen vast te stellen: o Voor wat betreft Pré Wonen een positieve zienswijze te geven op grond van de inzet om het aantal woningen in de DAEB tak zo groot mogelijk te houden;o Voor wat betreft Ymere aan te geven dat er voor gepleit wordt om de 100 woningen die nu sociaal verhuurd worden en in het voorstel worden overgebracht naar de niet-DAEB tak, te behouden in de DAEB. o Voor wat betreft DUWO een positieve zienswijze af te geven gezien hun kerntaak, namelijk het verhuren van sociale studentenwoningen, ondergebracht in de DAEB tak. o Voor wat betreft Woonzorg Nederland een positieve zienswijze af te geven op grond van de ongewijzigde samenstelling van de vastgoedportefeuille met een primaire focus op het verhuren van sociale huurwoningen, ondergebracht in de DAEB tak. o Voor wat betreft Mooiland een positieve zienswijze af te geven op grond van hun woningbezit in gemeente Haarlem, dat volledig verhuurd wordt in de sociale sector, en na de scheiding behouden blijft voor de DAEB tak.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel ter kennisgeving naar de commissie ontwikkeling.4. De woningcorporaties ontvangen na besluitvorming de zienswijzebrieven per post en digitaal.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- Een investeringsbedrag ad €€ 1.370.000,- (incl. BTW) uit het IP 77.01 ten behoeve van de Cruquiusstraat in te zetten voor het Eerste Christelijk Lyceum om het Schoolgebouw aan de Leidsevaart 220 in gebruik te kunnen nemen .- Een bedrag ad €€ 300.000,- uit de reserve Vastgoed in te zetten als bijdrage in het achterstallig onderhoud.Het college besluit:1. Op grond van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs akkoord te gaan met de aanpassing van de voorzijde van het pand Leidsevaart 220 ten behoeve van het ECL. 2. Een krediet vrij te geven ad € 1.800.000,-.3. Een krediet ad € 1.370.000,- (IP 77.01 Programmalijn Haarlem Zuidwest) vrij te geven mits de gemeenteraad hiermee instemt.4. Een bedrag ad € 300.000,- vanuit de reserve Vastgoed te gebruiken voor het verhelpen van het achterstallig onderhoud, mits de gemeenteraad hiermee instemt.5. De kosten van het besluit bedragen € 3.470.000,- (incl. BTW). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01 ad € 3.170.000,- en € 300.000,- uit beleidsveld 5.3.6. Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over het besluit.7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:Een investeringsbedrag ad €€ 240.000,- ( incl. BTW) uit het IP 77.01 ten behoeve van de Programmalijn Schalkwijk in te zetten voor De Schelp om het schoolgebouw aan de Nieuwe Landstraat 12 uit te breiden en te renoveren.Het college besluit:1. Op grond van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs akkoord te gaan met de uitbreiding en renovatie van VSO De Schelp, Nieuwe Landstraat 12 te Haarlem.2. Een krediet vrij te geven ad € 2.204.000,- en € 464.000,- (stelpost IP.77.01).3. Een krediet ad € 240.000,- (IP 77.01 Programmalijn Schalkwijk) vrij te geven mits de gemeenteraad hiermee instemt.4. De kosten van het besluit bedragen € 3.043.000,- (incl. BTW). Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01 (€ 2.204.000,-, € 464.000,- en € 240.000,-). Het resterende bedrag van € 135.000,-- wordt gedekt binnen Beleidsveld 1.1.5. Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over het besluit. 6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover advies heeft uitgebracht
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een voorschotovereenkomst aan te gaan met het Nova College.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokken worden op de hoogte gesteld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het definitief ontwerp met bijbehorende inspraak notitie vast te stellen;2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informeren over het besluit;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt ter kennisname naar de commissie beheer gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Per 1 januari 2017 de kortparkeertarieven en abonnementstarieven voor garage parkeren vast te stellen, conform de bijgevoegde tarieventabel voor kort parkeren;2. Het tarief per dag te maximaliseren (de 'dagpas')3. Dit voorstel ter informatie naar de commissie beheer te sturen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota over de effecten van de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds vast en stuurt deze ter informatie aan de raad.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota vast en stuurt deze ter kennisneming aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota "Investeren in Riolering" vast en zendt deze naar de commissie beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. het Voorlopig Ontwerp Schoterbos vast te stellen en vrij te geven voor inspraak; 2. het besluit heeft geen financiële consequenties;3. de betrokkenen na besluitvorming te informeren over het besluit;4. het besluit ter kennisname naar de commissie Beheer te sturen;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =