Besluitenlijst BenW 12 april 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs gemeente Haarlem 2016 vast te stellen. 2. De Verordening Leerlingenvervoer Internationale Taalklas primair onderwijs gemeente Haarlem 2016 in werking te laten treden op 1 augustus 2016.Het besluit heeft geen financiële consequentiesHet college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 met identificatienr. NL.IMRO.0392.BP4120011va04 opnieuw gewijzigd vast te stellen met de daarin doorgevoerde aanpassingen zoals beschreven onder 1.1.Het besluit heeft geen financiële consequentiesHet college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit, met toepassing van artikel 2, lid 3 van de ASV, de herziene Uitvoeringsregeling 'subsidiering innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen en specialistisch aanbod' vast te stellen. De regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking. 2. Het college besluit een beoordelingscommissie in te stellen en daarvoor drie externe leden te werven en te benoemen. 3. Het college besluit de vaststelling van de presentievergoeding te laten plaatsvinden conform de geldende verordening. 4. De kosten van dit besluit bedragen in 2016 € 1.200,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 1 Maatschappelijke participatie. 5. Na besluitvorming wordt de regeling bekendgemaakt via de Gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties, via social media en met een persbericht. 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Kadernota en ontwerpbegroting 2017 gemeenschappelijke regeling Cocensus
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het besluit van het college om de overeenkomst met de accountant PWC te verlengen tot 1 juli 2018. 2. De raad voor te stellen in te stemmen met het besluit van het college om de overeenkomst na de eerste verlenging nogmaals tweemaal te verlengen en wel tot resp. 1 juli 2019 en 1 juli 2020, tenzij advisering door de Auditcommissie tot een ander besluit leidt.3. Dit voorstel voor advies voor te leggen aan de Auditcommissie.4. Tot het opleggen van de voorlopige geheimhouding op de bij het besluit behorende bijlage, op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeenten alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling dan wel benadeling van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.5. De raad voor te stellen de voorlopig opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, te bekrachtigen. 6. De wethouder financiën te mandateren om het advies van de auditcommissie te verwerken in het raadsbesluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Jaarstukken 2015 gemeenschappelijke regeling Cocensus
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Startprogramma Haarlem Circulair 2030
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de opinienota Strategisch Plan Afvalscheiding vast en stuurt de nota ter bespreking naar de commissie beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet tot oplegging van de geheimhouding op de brief van het college d.d. 5 april 2016 (bijlage) waarin de commissie Ontwikkeling wordt geïnformeerd over de voortgang van de verkoop van het gemeentelijk deel van het Brinkmanncomplex, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. 2. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de Commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =