Besluitenlijst BenW 12 januari 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Akkoord te gaan met het voorlopige ontwerp2. Het voorlopig ontwerp voor HOV-Noord vrij te geven voor inspraak 3. Het voorlopig ontwerp ter kennisname aan de commissie Beheer te zenden;4. De in het voortraject betrokkenen te informeren;
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een anterieure overeenkomst aan te gaan met Mons Aurea BV, voor het bouwplan Garenkokerskade 81.2. De financiële verwerking van deze anterieure overeenkomst vindt plaats bij de Berap 1 2016. De kosten van het besluit bedragen € 15.726,-. Deze worden in het kader van verplicht kostenverhaal gedekt door de financiële afspraken uit de intentieovereenkomst, de anterieure overeenkomst en de leges behorend bij de planologische procedure3. Dit besluit gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verleent omgevingsvergunning voor het gebruiken van de achterzijde van het gebouw op het perceel Donkere Spaarne 52 voor horeca ten behoeve van het houden van party's, darten, biljart en snooker, bar, live muziek en bijbehorende ruimtes; 2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de omgevingsvergunningen te ondertekenen en alle handelingen te verrichten die voor de verdere afhandeling van het besluit nodig zijn;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door een elektronische kennisgeving in het GVOP.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· het bestemmingsplan Zijlweg e.o. met identificatienr. NL.IMRO.0392.BP8120005-va02 opnieuw gewijzigd vast te stellen conform het Overzicht aanpassingen in het bestemmingsplan, zoals opgenomen in Bijlage A. · Het besluit heeft geen financiële consequenties.· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De uitgangspuntennota "naar een regionaal meerjarenbeleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2017-2020" vast te stellen;2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen te informeren over het besluit;4. Het besluit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het voorlopig ontwerp (terrassen)inrichtingsplan Grote Markt voor inspraak ter inzage te leggen; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota "Eindevaluatie project Europees Sociaal Fonds arbeidsbelemmerden en 55-plussers November 2012 - juni 2015" vastHet college zendt de nota ter informatie naar de Commissie Samenleving
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de 2e verdieping in het pand Zijlweg 245, zijnde 40 kamers te huren voor een periode van onbepaalde duur met een opzegtermijn van 1 maand, per 1/3 deel van de verdieping;2. Het college besluit hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan met verhuurder: Stichting Volkshuisvesting Utrecht en het afdelingshoofd Vastgoed mandaat te verlenen deze overeenkomst te tekenen;3. Het college besluit gebruik te maken van de regeling Gemeentelijk Versnellings­arrangement (GVA) zoals gepresenteerd in het bestuursakkoord 'verhoogde asielinstroom' d.d. 27 november 2015; 4. Het college besluit de 40 gemeubileerde en gestoffeerde onzelfstandige woonruimten om niet in gebruik te geven voor de periode van maximaal 24 maanden als bedoeld in de regeling GVA aan 40 jonge alleenstaande, bij voorkeur studerende statushouders;5. Het college besluit een sociaal beheerder in te zetten die ondersteuning biedt aan het samen leven van statushouders en studenten in het wooncomplex - met respect voor elkaars cultuur en gewoonten;6. Het college besluit de kosten voor de huisvesting na verrekening van de vergoeding volgens de regeling GVA en overige kosten voor de jaren 2015, 2016 en 2017 ad € 22.675, € 113.200 en € 113.200,-, ten laste te brengen van het minimabeleid;7. Het college zendt dit besluit aan de commissie samenleving ter informatie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =