Besluitenlijst BenW 20 december 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De financiering van het Buurtbedrijf in 2017 te continueren en aan het Buurtbedrijf de opdracht te geven te onderzoeken hoe de activiteiten uitgebreid kunnen worden over de stad. 2. De lasten van het besluit bedragen € 150.000 (deel van niet bestede re-integratie middelen 2016). Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om deze te onttrekken aan de algemene reserve sociaal domein.3. Betrokkenen worden geïnformeerd over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2017 vast te stellen, waarin de geprioriteerde thema's Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Leefbaarheid van wijken en buurten en burgerparticipatie, Woon- en adresfraude en ondermijning door georganiseerde criminaliteit zijn uitgewerkt. 2. De kosten van de uitvoering van het besluit worden gedekt uit de programmabegroting 2017, beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. 3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur. 4. Betrokkenen en veiligheidspartners ontvangen na vaststelling informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit de derde kwartaalrapportage 2016 sociaal domein vast te stellen en zendt deze ter informatie naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. onder voorbehoud van toestemming van de raad, zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid juncto derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond in gewijzigde vorm voort te zettenin verband met de toetreding van acht contractgemeenten tot de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ;2. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht;. 3. de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De criteria voor kanteling vast te stellen:a) Mate van zorgintensiteit samenhangende met de aard en zwaarte van de problematiek van de deelnemersb) Aard en doel van de activiteitc) Mate van ontzorgen: niet op zorg of verzorging gericht2. Dit besluit heeft geen financiële gevolgen.3. De betrokken - zorgaanbieders en Participatieraad - worden geïnformeerd over dit besluit4. Het besluit ter bespreking te zenden aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit1. De tijdelijke grondbank om te zetten in een permanente gemeentelijke grondbankconstructie en deze opnieuw aan te besteden met een breder dienstenpakket;2. De eenmalige lasten van het besluit bedragen ca. € 15.000 voor de aanbesteding van nieuw contract. Deze zijn beschikbaar binnen de programmabegroting; 3. De structurele lasten van € 15.000,- per jaar voor het beheren van dit contract, worden gedekt door een opslag van ca. € 0,50 op de grondprijs per kuub;4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie beheer;5. De betrokkenen worden na dit besluit per mail geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Het beleidsprogramma VTH (2016-2019) vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De media ontvangen een persbericht van de portefeuillehouder.4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de volgende verkeersbesluiten te nemen:- Verkeersmaatregelen Plan de Remise - Verkeersmaatregelen Leidsevaartbuurt 2. De lasten van het besluit bedragen ca. € 17.000 ex. BTW. Daar staan extra baten tegenover van € 17.000 doordat de lasten worden doorgelegd naar de ontwikkelaar. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om de baten en lasten te ramen op beleidsveld 5.13. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit in de vorm van een brief.4. Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De ingediende zienswijzen op één punt gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren.2. Een omgevingsvergunning te weigeren voor het toestaan van commerciële activiteiten op de ligplaat Spaarne 17A (Berezina), zoals opgenomen in bijlage A.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het elektronisch gemeenteblad en de Staatscourant; daarnaast wordt de aanvrager geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;2. Het college besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een voorziening ten behoeve van extended stay en twee appartementen aan Zijlsingel 1 (zijde Ruychaverstraat);3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door middel van een publicatie in het elektronisch Gemeenteblad en de Staatscourant;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Voorlopige geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet op het taxatierapport en het daaraan voorafgegane concept taxatierapport voor het Delftplein op grond van de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen worden over het besluit geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de nota vast en stuurt deze ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1- De uitvoeringsregels Social Return On Investment 2016 vast te stellen waarin:a. SROI-invulling via de PSO-certificering mogelijk wordt gemaakt.b. De bouwblokkenmethode wordt gehanteerd voor de waardering van SROI bij aanbestedingen.c. SROI niet wordt toegepast bij aanbestedingen voor leveringen.d. De boeteregeling wordt opgeheven.2- Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3- Het besluit ter informatie aan de Commissie Samenleving te sturen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De bebouwde komgrens te verplaatsen tot (minimaal) 133 meter na de laatste te realiseren woning aan de noordrand in het plangebied de Entree Oost. 2. De kosten van het besluit bedragen € 25.000,- en worden gedekt uit het project (complex 162, De Entree Oost).Het college besluit:3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college breidt het aantal fietsparkeerplaatsen op de CWI-locatie (Jansweg 15) uit met 590 plekken door deze permanent als fietsparkeervoorziening in te richten; 2. De lasten van het besluit bedragen €€ 10.500,= en worden in 2017 vooruitlopend op een raadsbesluit tot areaaluitbreiding bij de Kadernota 2017 gedekt uit het budget GO verhardingen (beleidsveld 5.1); 3. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Haar zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de voorgenomen verkoop van de Egelantier , waarbij een functiewijziging naar hotel plaatsvindt -;2. Haar zienswijze ten aanzien van de randvoorwaarden bij de openbare verkoopprocedure voor de Egelantier kenbaar te maken.3. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende Bijlage E te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de definitieve selectie van de marktpartij die de Egelantier gaat herontwikkelen.Het college is voornemens te besluiten tot:1. Bij de herbestemming te kiezen voor (hoofdzakelijk) een hotelfunctie;2. De uitgifte tekening voor verkoop vast te stellen (bijlage A);3. De randvoorwaarden voor verkoop (bijlage B) vast te stellen; 4. De selectiecriteria voor verkoop vast te stellen (bijlage C);onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. Het college besluit:1. Het college stuurt dit voorgenomen besluit ter advisering aan de commissie Ontwikkeling en vervolgens naar de raad met het verzoek binnen 6 weken haar zienswijze te geven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het definitief ontwerp met bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen worden na de besluitvorming geïnformeerd;4. Het college zendt dit besluit ter kennisname naar de commissie beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =