Besluitenlijst BenW 22 maart 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het definitief ontwerp (DO) van de Duinwijckhal vast; 2. Het college gaat akkoord met het afronden van de DO-fase en het starten van de volgende fasen; de aanvraag van de omgevingsvergunning en contractvorming/aanbesteding.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. De kostenbegroting DO-fase Duinwijckhal past binnen het door de raad beschikbare krediet (kenmerk 2013/495166) van IP post 76.02; 4. Dit besluit wordt ter informatie aan de commissie ontwikkeling en samenleving gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het collegebesluit tot het opstellen van een bestemmingsplan voor Gonnetstraat 22 en 26;2. Daartoe de startnotitie voor het project Gonnetstraat 22 - 26 vast te stellen;3. De lasten van het besluit bedragen ca. € 50.000. Daar staan extra baten tegenover ter hoogte van hetzelfde bedrag uit de anterieure overeenkomsten. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om de baten en lasten te ramen op beleidsveld 5. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het College wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de in de richtlijnen gehanteerde percentages en aantallen en verklaart deze van toepassing voor de begroting 2017.2. De financiële consequenties van dit besluit worden berekend en maken onderdeel uit van de besluitvorming bij de Kadernota 2016. 3. Het college stuurt de richtlijnen ter informatie aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de commissie Ontwikkeling en Bestuur voor te stellen de geheimhouding op te heffen van drie verslagen van vergaderingen van de commissie Ontwikkeling, te weten 15 januari 2009 en één verslag van de commissie Bestuur van 21 januari 2010, voor zover deze verslagen betrekking hebben op de bespreking van stadion Oostpoort en Fortress. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling en commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de projectopdracht Toekomstvisie vast. 2. De kosten voor dit besluit bedragen €48.000,-. De lasten worden gedekt binnen het beleidsveld algemene dekkingsmiddelen, product algemene lasten en baten. 3. De commissie Bestuur ontvangt dit besluit ter informatie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot gunning en verkoop van het appartementsrecht, gelegen aan het Klein Heiligland 11, aan de hoogste bieder, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken en de afdelingsmanager Vastgoed te mandateren de verkoop verder af te ronden. 2. De netto opbrengst van deze verkoop wordt toegevoegd aan de reserve vastgoed. Deze financiële consequenties worden in de tweede bestuursrapportage 2016 verwerkt.3. Geheimhouding: op grond van het voorkomen van onevenredige bevoordeling/benadeling van betrokkenen en economische en/of financiële belangen van de gemeente worden de bijlagen niet openbaar gemaakt en wordt op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding opgelegd ex artikel 86 Gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en de inhoud van de bijlagen. Geheimhouding geldt tot datum notariële eigendomsoverdracht. 4. De betrokkenen worden geïnformeerd, na de notariële eigendomsoverdracht wordt het besluit gepubliceerd.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Akkoord te gaan met het voorlopige ontwerp;2. Het VO Friese Varkenmarkt, Hooimarkt en Zandersbrug vrij te geven voor inspraak;3. Het voorlopig ontwerp ter kennisname aan de commissie Beheer te zenden; 4. De betrokkenen uit de participatiefase te informeren;5. De lasten van het besluit bedragen € 3.330. Het college stelt de raad voor om deze ten laste te brengen van de algemene middelen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota herinrichting Nieuwe Groenmarkt en omgeving vast 2. Het college stuurt de informatienota ter bespreking aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college1. is voornemens te besluiten tot verkoop van 350 m² bedrijfsgrond gelegen aan de Fustweg, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie O, 711 (gedeeltelijk) (perceel A in verkooptekening bijlage II), voor een totaalbedrag van € 99.750,- exclusief belastingen en exclusief kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. besluit de netto opbrengst van deze verkoop te activeren op de grondexploitatie, complex 094 Waarderpolder Oudeweg 28/30.3. is voornemens te besluiten een aandeel van 48% van het naastgelegen perceel, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie O, 711 (gedeeltelijk) (perceel B in verkooptekening bijlage II) 'om niet' over te dragen aan Koper met de verplichting binnen een VvE de toekomstige toegangsweg aan te leggen en te beheren en onderhouden, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.4. stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =