Besluitenlijst BenW 22 november 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor:* het bestemmingsplan 'Rozenprieel' met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP4120013-va01, inclusief de verwerking van de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage c), gewijzigd vast te stellen;* het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitsplan Koningstein als onderdeel van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen;* op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;* aan te geven dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 27 september 2016.2. Het college besluit ten behoeve van het bestemmingsplan een hogere waardenbesluit vast te stellen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een anterieure overeenkomst aan te gaan met Elan voor de sloop van 159 woningen en de nieuwbouw van 117 woningen (67% sociale huur en 33% sociale / middeldure koop). 2. De lasten van het besluit bedragen € 32.085,- en worden gedekt middels de anterieure overeenkomst.3. Het college besluit tot de grondruil van 3.485 m2 grond naar Elan en 5.019 m2 naar de gemeente, beiden 'om niet', zoals aangegeven op tekening nr. 16207, waarbij alle kosten van deze transacties voor rekening van Elan komen. 4. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de nota ''Informeren over de resultaten en acties naar aanleiding van het rapport "Hinderonderzoek Trillingen" vast, en stuurt deze ter informatie aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de concept- woonvisie 2017-2020 “Doorbouwen aan een (t)huis” vast te stellen en vrij te geven voor inspraak. 2. Het college besluit via de concept-woonvisie 2017-2020 de volgende doelstellingen vast te stellen: a. Verbeteren van de beschikbaarheid van woningen voor verschillende doelgroepen door groei van het aanbod woningen en inzet van instrumenten om de doorstroming en dynamiek te versterken; b. Voorkomen van tweedeling in de stad door een groot deel van de bouwopgave van sociale huurwoningen in Centrum, Zuidwest en Noord tot stand te brengen en meer (middel)dure huur en koop toevoegen in Oost en Schalkwijk; c. Het uitgangspunt is dat er gasloos gebouwd gaat worden. Door warmte-transitie en verduurzaming van de woningvoorraad wordt aan een energie-neutrale stad gewerkt. 3. Het besluit heeft geen (directe) financiële consequenties. 4. De betrokken partijen op het woongebied ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 5. Het college besluit de woonvisie 2017-2020 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1. De bijgevoegde prestatieafspraken 2017 met de woningcorporaties Ymere, Pré Wonen en Elan Wonen en de Stichting Samenwerkende Haarlemse Huurdersorganisaties vast te stellen (Bijlage A). De prestatieafspraken dragen bij aan: - de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen voor de diverse doelgroepen;- leefbare wijken;- duurzaamheid.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokken huurdersvertegenwoordiging en corporaties worden geïnformeerd over dit besluit. Na ondertekening van de afspraken ontvangen de media een persbericht;4. De prestatieafspraken ter informatie naar de commissie Ontwikkeling te sturen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. het bijgevoegde aanwijzingsbesluit vast te stellen waarmee de verplichting tot het betalen van parkeerbelasting op een aantal locaties in parkeerzone C wordt ingesteld.2. De kosten van dit besluit bedragen ca. € 10.000,-, Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 5.2 van de programmabegroting.3. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit met ingang van 1 januari 2017 2,9 fte schaal 9 structureel toe te voegen aan de formatie van bureau RBL West Kennemerland van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport. Deze formatie wordt toegevoegd aan de functie RMC Trajectbegeleider;2. Het college besluit met ingang van 1 januari 2017 1 fte schaal 10 structureel toe te voegen aan de functie beleids- & accountmedewerker C binnen de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport;3. Het college besluit het principe “Mens volgt Werk” van toepassing te verklaren op de medewerker die binnen Kontext de taak van Ketenregisseur Jeugd uitvoert en haar met ingang van 1 januari 2017 een vaste aanstelling te bieden;4. In Berap 1 van 2017 wordt een begrotingswijziging doorgevoerd waarbij de personeelsbegroting structureel verhoogd wordt met € 251.607,-. a. Dekking voor de functie RMC Trajectbegeleiding is afkomstig uit het VSV budget voor € 181.915,-. b. Dekking voor de functie Beleids- & Accountmedewerker C is afkomstig uit de subsidie Jongerenwerk uit beleidsveld 1.3 voor € 69.692. Uit dit laatste bedrag wordt zoals hierboven aangegeven de loonsom bekostigd van de coördinator zwerfjongeren die voorheen werkzaam was bij Kontext. De totale uitgave voor jongerenwerk blijft hiermee ongewijzigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een krediet ad € 120.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van het huidige klantgeleidingssysteem; 2. De aan de krediet ad 120.000 verbonden kapitaallasten worden gedekt uit investeringspost IP DV.06 'Vervanging klantgeleidingssysteem; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =