Besluitenlijst BenW 24 mei 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de Kadernota 2016 vast te stellen inclusief de daarin opgenomen besluiten (zie Kadernota 2016, hoofdstuk 10)2. Het college stelt de formatiewijzigingen voor de hoofdafdeling Stadzaken per 1 januari 2016 vast, conform bijlage behorende bij hoofdstuk 4: financiële voortgangsrapportage 20163. De Kadernota 2016 wordt op 19 mei 2016, na 17:00 uur, gepubliceerd4. Het college stelt de infographic en de definitie van de gebiedsbegroting, het gebiedsprogramma 2017 en het meerjarenprogramma 2018-2021 vast en publiceert deze stukken online na publicatie van de Kadernota 2016.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het bestemmingsplan Slachthuisterrein met identificatienummer NL.IMRO.0392. BP3080003-va01 gewijzigd vast te stellen;2. geen exploitatieplan vast te stellen.3. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota vast.2. Het college stuurt de informatienota naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college stelt de raad voor de 'Verordening Bedrijven Investerings-zone Waarderpolder 2017-2021' vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het college toestemming te verlenen om een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland te treffen, die in werking treedt per 1 augustus 2016. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerp-uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2B met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP1120005-on01, ter inzage te leggen;2. Het college besluit, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere waarden vast te stellen voor de toekomstige bebouwing binnen het plangebied;3. Het college besluit, op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), tot het intrekken van de aanwijzing in het kader van deze wet op de in bijlage c. genoemde percelen;4. Het college besluit mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid om het uitwerkingsplan vast te stellen indien naar aanleiding van het ontwerp-uitwerkingsplan geen zienswijzen naar voren zijn gebracht;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;7. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota 'Aanvulling scenario's Voorgenomen verkoop Het Dolhuys' vast.2. Het college legt op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding op ten aanzien van de bijlagen die behoren bij deze informatienota, om reden van de bescherming van de financiële en economische belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van derden, een en ander als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college verzoekt de raad in zijn eerstvolgende vergadering de geheimhouding te bekrachtigen.3. Het college zendt dit stuk aan de commissie Ontwikkeling ter bespreking.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit bijgevoegd aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het voorlopig ontwerp openbare ruimte fase 1 Entree Oost vrij te geven voor inspraak (Bijlage A).2. De lasten van het besluit bedragen € 40.000. Deze zijn structureel beschikbaar gesteld binnen beleidsveld 5.1 van de programmabegroting..3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; het besluit wordt gepubliceerd4. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota "Maatschappelijk jaarverslag en jaarrekening 2015 van Werkpas Holding BV" vast.2. Het college zendt deze nota ter informatie aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor1. Mevrouw drs M. Verstraaten te ontslaan als voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften,2. De heer mr J. Drijftholt te benoemen als voorzitter van deze commissie.Het besluit heeft geen financiële consequentiesHet college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie Bestuur heeft geadviseerd.Het college informeert betrokkenen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor het definitieve Bodemenergieplan Waarderpolder en Oostradiaal vast te stellen·Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;·De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;·Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief en daarmee de bijdrage van de gemeente Haarlem voor 2017 voorlopig vast te stellen op € 1.868.238. Daarnaast ontvangt het NHA een separate bijdrage voor het beheer van de Oude Boekerij/bijzondere collecties van € 90.6152. Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van het NHA mee te delen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college vraagt de opinie van de raad over het voorstel voor versterking van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor om akkoord te gaan met:1. Het omvormen van de verharding van het rijgedeelte van het busstation op het Stationsplein naar beton.2. De kosten van de desinvestering natuursteen Stationsplein, 302.000 euro, worden gedekt uit de reserve Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte. 3. Het beschikbaar stellen van een krediet van 1,4 miljoen euro ten laste van het IP en de consequenties te verwerken bij de besluitvorming over het IP 2016 - 2021. 4. Het verlagen van de begroting voor dagelijks onderhoud elementenverharding met 97.500 euro met ingang van 2018.5. Het verlagen van de begroting voor groot onderhoud elementenverharding met 20.000 euro met ingang van 2018.Het college stuurt het voorstel naar de raad nadat de commissie Beheer advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =