Besluitenlijst BenW 29 maart 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota over de Eindevaluatie Wonen boven Winkels vast.Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota (voortgang) sociaal domein, vierde kwartaal 2015 vast.Het college stuurt de informatienota ter informatie naar de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Participatie- en communicatietraject Structuurvisie openbare ruimte vast.2. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie Beheer, waarvoor ook de commissie Ontwikkeling wordt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het voorlopige ontwerp herinrichting Kinderhuisvest/Kenaupark vast te stellen.2. Het voorlopig ontwerp herinrichting Kinderhuisvest/Kenaupark vrij te geven voor inspraak3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties4. Het college zendt dit besluit aan de commissie Beheer ter informatie. 5. Belanghebbenden worden gewezen op de inspraakprocedure.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de geheimhouding op te heffen dan wel te handhaven van de in bijgevoegd overzicht opgenomen collegebesluiten uit de periode 2009 t/m 2015. 2. Het college adviseert de raad over opheffing/handhaving van de geheimhouding van de in bij­gevoegd overzicht opgenomen raadsstukken uit de periode 2009 t/m 2015, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college besluit een UIA-aanvraag in te dienen bij de Europese Commissie, om een opschalingsstrategie te ontwikkelen binnen de MRA met als doel een klimaatneutrale MRA-regio in 2040 te bereiken.2.Het besluit tot aanvraag heeft geen budgettaire consequenties, dekking van de cofinanciering wordt voor €€ 240.000 geleverd door de in de begroting geraamde ureninzet binnen de afdeling Milieu. En voor €€ 30.000, uit de extra middelen fiets, duurzaamheid en groen-onderdeel-bewoners initiatievenbudget.3.Er vindt geen communicatie plaats.4.Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1) Akkoord te gaan met het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2015 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland2) Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.3) Het college stuurt het ontwerp-jaarverslag en ontwerp-jaarrekening 2015 naar de gemeenteraad nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1) Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders2) Akkoord te gaan met de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2017 van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland3) Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee te delen.4) Het college stuurt de ontwerp-begroting en het ontwerp-jaarplan 2017 naar de gemeenteraad nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.5) De bijdrage over 2017 is berekend op € 1.020.000 en past binnen de kaders van de meerjarenbegroting van Haarlem, beleidsveld openbare ruimte en mobiliteit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het zuidelijk deel van het Gebouw Velserpoort per 1 april 2016 in gebruik te nemen voor maximaal 25 daklozen voor een periode van maximaal 6 maanden;2. Daartoe een gebruiksovereenkomst aan te gaan met de huidige huurder GGZinGeest;3. De direct aanwonenden aan de Vondelweg te informeren over de tijdelijke opvang en de maatregelen die worden genomen om de kans op overlast zoveel mogelijk te beperken;4. De dekking van de kosten van de verlengde opvang op te nemen in de raming Regionaal Kompas en dit te agenderen voor het regionaal portefeuillehouders overleg van 4 april 2016, omdat het hier een regionale taak betreft;5. Voor het zomerreces onderzoek uit te voeren of er blijvend aanvullende capaciteit voor de maatschappelijke opvang doelgroep OGGZ noodzakelijk is en besluitvorming uit te voeren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota inzake het Programma Moderniseren Parkeren vast.2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het position paper Spaarnelanden vast2. Het college zendt dit besluit ter bespreking aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =