Besluitenlijst BenW 10 oktober 2017 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verleent een garantie aan Spaarnelanden voor de aankoop van de Ir. Lelyweg 45, ad € 1.336.000 (80% van de hoofdsom van de hypotheek). 2. Het college verleent een garantie voor de financieringsbehoefte voor 2017 ad € 4.000.000, zoals beschreven in de begroting 2017 van Spaarnelanden, voortkomend uit investeringen voor het uitvoeren van activiteiten voor de publieke taak. 3. Het college verleent een garantie voor de investeringen met betrekking tot duurzaam afvalbeheer (SPA) ad € 2.200.000, gebaseerd op de geplande investeringsbehoefte voor 2017 en 2018. 4. Het college besluit om onder de in de aktes van borgtocht (Bijlagen 4/5/6) vermelde voorwaarden onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van Spaarnelanden N.V. uit hoofde van de lening, overeenkomstig de model aktes van borgtocht met referenties nnb1/nnb2/nnb3, een en ander tot de maximum bedragen van EUR 1.336.000,- (referentie nnb1), EUR 4.000.000,- (referentie nnb2) en EUR 2.200.000,- (referentie nnb3) (allen te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten).
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Voor het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad de volgende personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2018 tot 1 januari 2022:- mevrouw C.Y. Sikkema te benoemen als plaatsvervangend voorzitter;- de heer C. Mooij, mevrouw P.J. Bosma-Piek en de heer R.J.A.van Noort te benoemen als lid;- mevrouw A. Stilma-Clerx, de heer J.J. Visser en L.P. Kossen te benoemen als plaatsvervangend lid;2. De hierboven genoemde personen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor het hoofdstembureau van de kieskring Haarlem voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement en bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland voor de verkiezing van Provinciale Staten.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.De nalatenschap beneficiair te aanvaarden.2.De nalatenschap na aanvaarding over te dragen aan de stichting Frans Hals Museum | de Hallen Haarlem voor de aankoop/onderhoud van de zilveren kunstvoorwerpen en hiertoe een overeenkomst te sluiten. 3.Het afdelingshoofd Economie & Cultuur te mandateren, om alle handelingen, hetgeen voor de uitvoering van dit besluit nodig zijn, uit te voeren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot de verkoop van het perceel met bedrijfspand en bijbehorende grond gelegen aan de ir. Lelyweg 45 te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 2189, kavelgrootte 8885 m², onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad, geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze ter kennis te brengen aan het college.3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De inkomensafhankelijke ouderbijdragentabel voor VVE-geïndiceerde peuters in VVE-peuteropvang in peuterspeelzalen vast te stellen;2. De inkomensafhankelijke subsidiebijdragentabellen voor reguliere en VVE-geïndiceerde peuters in peuteropvang in peuterspeelzalen voor 2018 vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit de voorlopige gunning Wmo en Jeugd vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =