Besluitenlijst BenW 14 maart 2017 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de Eerste wijzigingsverordening belastingen 2017 vast te stellen.2. Het besluit heeft slechts geringe financiële consequenties.3. Communicatie: de verordening wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt de dag na publicatie in werking. De aanpassingen worden verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening leges 2017, de Verordening begraafrechten 2017 en de Verordening Afvalstoffenheffing 2017.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college vraagt de commissie zijn voorkeur uit te spreken voor één van de varianten.2. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur, wordt de bijlage niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 86 van de Gemeentewet omtrent de inhoud van deze bijlage.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota Actieplan Leegstand vast en zendt deze ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit één gezamenlijke startnotitie voor de bestemmingsplannen Europawijk, Molenwijk en Boerhaavewijk vast te stellen; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het “Stedenbouwkundig plan NOVA” vast te stellen;2. Het college legt het plan ter informatie voor aan de commissie Ontwikkeling; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het evaluatieverslag (bijlage) vast te stellen2. De fietsen die rond het station na 8:30 een waarschuwingslabel hebben gekregen voor verkeerd stallen, en waarvan na 4 uur de overtreding niet ongedaan is gemaakt, na verwijdering uiterlijk de volgende dag voor 12:00 uur op de website te registreren.3. Een aanvulling op het Paswerkcontract uit te werken ten behoeve van het op incidentele basis ondersteunen van de fietshandhaving in het weekend en bij evenementen4. Geen openstelling op zaterdag in te voeren op het Fietsdepot5. De lasten van dit beluit worden gedekt uit beleidsveld 5.2 parkeren (kostenplaats 623014.43509)6. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Beheer7. Communicatie: Op de websites van het fietsdepot en de gemeente zal worden opgenomen dat de fietsen die rond het station na 8:30 een waarschuwingslabel hebben gekregen voor verkeerd stallen, en waarvan na 4 uur de overtreding niet ongedaan is gemaakt, na verwijdering uiterlijk de volgende dag voor 12:00 uur op de website worden geregistreerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Overeenkomstig het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs nr 2015/166865 van 2 juli 2015, het Jaarlijks Onderwijshuisvestingsplan (JOP) en het Overzicht 2017 vast te stellen.Het bedrag voor de voorzieningen 1e inrichting leer- en hulpmiddelen en meubilair vast te stellen op € 430.234 en beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost in Programma 7 in de begroting 2017.De raad voor te stellen voor de voorzieningen tijdelijke huisvesting in 2017 een bedrag ad € 226.803,-- (incl. BTW) uit de algemene middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de exploitatiebegroting 2017 Programma 1.1 Beleidsveld 1.1 Onderwijs en Sport en de programmabegroting 2017 overeenkomstig te wijzigen.De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het 'Actieprogramma verbetering aanpak mensen met verward gedrag' vast te stellen.2. De lasten van een structurele invoering van het Vroegsignaleringsoverleg bedragen € 50.000 en zijn vanaf 2018 beschikbaar binnen beleidsveld 2.2 Opvang en beschermd wonen. De incidentele lasten voor 2017 bedragen € 150.000. Het college stelt de raad bij de Kadernota 2017 voor om de lasten voor 2017 te onttrekken uit de reserve Sociaal Domein onderdeel Beschermd Wonen.3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.4. Betrokkenen en ketenpartners ontvangen na vaststelling informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het collegebesluit van 7 juli BBV nr. 2016/250355, wordt ingetrokken en vervangen door het onderhavige besluit.2. Het onafhankelijk advies op de ruimtelijke kwaliteit bij projecten en bouwaanvragen in Haarlem wordt verricht door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De ARK heeft structureel meer werkzaamheden door de toenemende stroom bouwaanvragen en de vernieuwde werkwijze. De lasten van dit besluit bedragen € 25.000,- en daar staan extra baten bouwleges tegenover. Zowel de baten als de lasten zijn beschikbaar binnen beleidsveld 6.3 van de programmabegroting.3. De functie van de stadsbouwmeester wordt gecontinueerd met een inzet gericht op het geven van advies op (groot) stedelijke ontwikkelingen en een bijdrage in de voorbereiding van (ontwikkel)projecten in de stad. 4. De lasten van het besluit bedragen € 75.000,- voor de stadsbouwmeester en € 10.000,- voor de ateliers die de ARK en de stadsbouwmeester gezamenlijk houden. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 4.1 van de programmabegroting.5. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de Commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de opinienota Regionaal en lokaal gezondheidsbeleid vast. 2. Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Voortgang Nieuwe Energie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =