Besluitenlijst BenW 20 maart 2018 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De richtlijnen begroting 2019-2023 vast te stellen;2. De financiële consequenties van dit besluit te berekenen en te verwerken in het financiële kader van de Kadernota 20183. Het college stuurt de richtlijnen ter informatie aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. art. 2 van het reglement Burgerlijke Stand aan te passen zodat een persoon, niet zijnde een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand, éénmalig een huwelijk mag voltrekken mits wordt voldaan aan de minimale eisen zoals genoemd in deze nota. Deze aanpassing gaat in op de dag nadat de legesverordening 2018 hiervoor is aangepast.2. Bij de eerstvolgende verzamelwijziging van de legesverordening 2018 een paragraaf toe te voegen met nummer 1.1.1.4.3 “getrouwd worden door een bekende” met daarbij het bedrag van €400.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Tot het aangaan van de 'Overeenkomst op hoofdlijnen Ontwikkeling plangebied Nieuwe Energie' tussen de gemeente Haarlem en Haarlemmer Stroom B.V.;2. Het college legt met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op aan de commissie Ontwikkeling wat betreft de in het eerste besluitpunt genoemde overeenkomst, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt tot het moment van mogelijke notariële levering van de grond inclusief gemeentelijke kavels of tot het moment dat derden zelfstandig de onderwerpen of scenario's zoals opgenomen in de overeenkomst openbaar maken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De startnotitie 'Ontwikkelzone Europaweg' vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De ontwerp stedenbouwkundige randvoorwaarden Blauwe Wetering vrij te geven voor inspraak.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De stedenbouwkundige randvoorwaarden Spaarne Gasthuis vrij te geven voor de inspraak
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de Intentieovereenkomst met Spaarne Gasthuis vast te stellen onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. de hardheidsclausule uit het Beleidskader voor selectie marktpartijen (Besluit 2017/24238) toe te passen.3. Geheimhouding op te leggen aan de raad op de bijlage 2 van deze nota met inachtneming van artikel 25 van de Gemeentewet. Deze bijlage omvat de residuele grondprijsberekening en maakt onderdeel uit van de intentie overeenkomst. Dit op grond van economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college stelt voor de geheimhouding te laten gelden tot het moment van instemming met de t.z.t. te berekenen definitieve grondprijs en de notariële levering van de grond. 4. de raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissies vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De losloopgebieden voor honden aan de Leonard Springerlaan en Prinses Beatrixdreef naar het Reinaldapark te verplaatsen. Het nieuwe losloopgebied is gevonden aan de kop van het Reinaldapark tussen de Prins Bernardlaan, de moskee, de prinses Beatrixdreef en het Reinaldapad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =