Besluitenlijst BenW 03 september 2019 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot de verkoop van het onroerend goed plaatselijk bekend Bakkerstraat 62, kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie K nummer 788, groot 64 m², onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2.Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten: taxatierapport, overzicht biedingen, verkoopovereenkomst en financiële informatie geheimhouding op met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers.3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot de verkoop van het onroerend goed plaatselijk bekend Brouwersstraat 30 zwart, kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie H, nummer 978, groot 96 m², onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten: taxatierapport, overzicht biedingen, verkoopovereenkomst en financiële informatie geheimhouding op met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers.3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot de verkoop van het onroerend goed plaatselijk bekend Brouwersstraat 30 rood, kadastraal bekend gemeente Haarlem I, sectie H, nummer 978, groot 96 m², onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten: taxatierapport, overzicht biedingen, koopovereenkomst en financiële informatie geheimhouding op met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers.3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. de volgende personen aan te wijzen als leerplichtambtenaar op grond van de Leerplichtwet 1969, artikel 16 lid 1:- mevr. A. Bekendam- mevr. L. Sol
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het te bewaren archief van de voormalige sector Facilitaire Dienst Haarlem (1998-2008) over te brengen naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid van de Archiefwet.2. Het college besluit de openbaarheid van vier dossiers te beperken voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, gelet op artikel 15, tweede en eerste lid onder “a” van de Archiefwet 1995 en artikel 10 van het Archiefbesluit 1995.3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid van de Archiefwet.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.5. De gemeentearchivaris wordt op de hoogte gesteld van dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Prestatieafspraken: biedingen voor 2020 van Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De peildatum voor de herhuisvesting van de 46 zittende bewoners van fase 1 en 2 van het complex Hamelinkstraat gewijzigd vast te stellen op 1 november 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De auditrapportage EU-aanbestedingen van 4 juli 2019 van het Audit Team Concerncontrol aan de raadsleden ter beschikking te stellen;2. Geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, wat betreft hoofdstuk 3.1. van de auditrapportage EU-aanbestedingen Audit Team Concern Control, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente en te voorkoming van een onevenredige benadeling van leveranciers van de diensten die in deze auditrapportage worden genomen, een en ander als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding op deze stukken in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het Definitief Ontwerp voor de openbare ruimte bij Lidl aan de Professor Donderslaan vast te stellen met inachtneming van de inspraaknotitie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De capaciteitsclaims die de directie heeft bestempeld als onvermijdelijke knelpunten voor 2019 (2,58 fte / €196.713) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen. 2. De capaciteitsclaims met betrekking tot W&I (3,60 fte / €77.661) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen. 3. De capaciteitsclaim met betrekking tot KCC (€440.000) naar rato van de beschikbare middelen toe te kennen. 4. Voor het deel van de benodigde financiële middelen dat niet gedekt kan worden uit vacatureruimte de reserve voor onvoorziene kosten aan te wenden (€176.000).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =