Besluitenlijst BenW 18 juni 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het bestemmingsplan Reparatieplan B als ontwerp ter inzage te leggen voor een periode van zes weken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college stemt in met de reactie op het accountantsverslag 2018 bij de jaarrekening 2018.2. De reactie op het accountantsverslag 2018 aan de raad aan te bieden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit om:1. de informatienota aan de commissie vast te stellen;2. op de bij dit besluit behorende bijlage 1 geheimhouding op te leggen aan de commissie Bestuur op grond van artikel 86 van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische of financiĆ«le belangen van de gemeente, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder van de Wet openbaarheid van bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit:Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te leggen op de in bijlage 1 opgenomen koopovereenkomst ter voorkoming van onevenredige benadeling of bevoordeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen dan wel derden. De wettelijke grondslag hiervoor wordt gevormd door artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur.Verzoekt de raad de geheimhouding op de koopovereenkomst (bijlage 1) te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet. Het college stelt de raad voor de voornoemde geheimhouding voor onbepaalde tijd te laten gelden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. geheimhouding op te leggen aan de leden van de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, wat betreft de stukken die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, vanwege de uitzonderingsgronden die per stuk zijn aangegeven, als bedoeld in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur;2. de raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding op deze stukken in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =