Besluitenlijst BenW 19 november 2019 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. met ingang van 1 oktober 2019 mevr. L. Oostdam en dhr. D. van Bakel te benoemen als lid van de Participatieraad Haarlem voor een periode van vier jaar tot 1 oktober 2023.2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet aan de leden van de gemeenteraad op de CV van dhr. Van Bakel en mevr. L. Oostdam vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in art.10 tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit voorts:a. Een krediet van € 71.000 beschikbaar te stellen voor vervangings-investeringen sportvelden conform geheime bijlage B (ex art 25 Gemeentewet) ten laste van IP post 81.28 onderbouw sportvelden.b. Fasegewijs in 2020 en 2021 voor bestaande 17 rubber en 2 kurk ingevulde kunstgrasvelden te investeren in kantplanken, totale kosten € 258.000, te dekken uit IP post 81.28 sportvelden onderbouw. c. Een budget van € 106.450 beschikbaar te stellen voor ombouw van conventionele veldverlichting naar ledverlichting, te dekken voor € 40.000 vanuit de exploitatiebegroting voor buitensport-accommodaties en voor € 66.450 vanuit de reserve duurzame sportvoorziening.d. Op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) geheimhouding op te leggen aan de raad inzake bijlage B ex art 25 Gemeentewet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =