Besluitenlijst BenW 24 september 2019 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Tot vaststelling van de Procedureregeling functiebeschrijvingen en functiewaardering gemeente Haarlem per 1 januari 2020 en trekt de Regeling Functiewaardering gemeente Haarlem 2010 in.2. Tot vaststelling van het Functieboek HR21, Functiematrix, Conversietabel en de Functie-indelingslijst, conform de bijlagen 3,4, 5 en 6.3. Te constateren dat de omzetting van het oude functiewaarderingssysteem naar de nieuwe HR21 methodiek budget neutraal verloopt. 4. In te stemmen om vanwege uitvoering van de rechtspositie €€ 220.000 structureel per 1 januari 2020 toe te voegen aan het lumpsump onderdeel van de Personeelsbegroting.5. Alle medewerkers ontvangen een individueel besluit over de invoering van HR21.6. Geheimhouding: het college legt, voor onbepaalde tijd, geheimhouding op, op grond van artikel 55 Gemeentewet in combinatie met artikel 10, tweede lid aanhef en onder e en f van de Wob, op bijlagen 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12, op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het belang dat de geadresseerden erbij hebben als eersten kennis te kunnen nemen van de informatie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:de geheimhouding op het integriteitsrapport inzake De Dreef, zoals door het college opgelegd en door de raad op 31 januari 2019 bekrachtigd (2018/901572), te handhaven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor te besluiten: de geheimhouding op de opdrachtverlening voor het PwC-rapport, zoals door het college opgelegd en door de raad op 26 juni bekrachtigd (2018/901622A) te beperken tot die delen die zouden kunnen leiden tot herkennen van betrokken personen, te weten de delen die onleesbaar zijn gemaakt in de openbaar te maken versie d.d. 17 oktober 2019.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =