Besluitenlijst BenW 06 oktober 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. 1. Het Brede Plan van Aanpak Dak- en Thuisloosheid 2020 - 2021 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluitDe subsidie 2019 aan Stichting Patronaat vast te stellen op € 1.660.685,= Dit bedrag is inclusief de huursubsidie en subsidie voor huur gerelateerde kosten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Resultaten variantenonderzoek busstation Schipholweg/Europaweg
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. Het concept van de Integrale Toekomstvisie 2020-2040 voor het Stationsgebied ter inzage te leggen;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota "Evaluatie SRO Kennemerland BV - 2019" vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit om de panden aan de Koppestokstraat 2-4 in Haarlem per direct aan te wijzen als gemeentelijk monument op grond van artikel 3A van de Monumentenverordening Haarlem.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. De uitbreiding van de terrassen te verlengen gedurende de hele periode dat de anderhalve meter maatregel in de horeca geldt, conform de voorwaarden die zijn gesteld in het collegebesluit d.d. 26 mei 2020 inzake vaststellen 10 gouden terrasregels 2020/517258.2. In aanvulling op de reeds vastgestelde 10 gouden terrasregels de volgende voorwaarden te stellen in de periode dat de anderhalve meter maatregel in de horeca in stand blijft:- Dat in deze periode terrasoverkappingen en terraswindschermen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is onder voorwaarden zijn toegestaan op de reguliere en uitgebreide terrassen;- Dat tot 1 mei 2021 ook terrasoverkappingen en terraswindschermen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, zijn toegestaan op de reguliere terrassen. Een tijdelijke omgevingsvergunning tot maximaal 1 mei is hiervoor nodig; - De gemeente zal vooraf aan de horeca kenbaar maken welke eisen aan de tijdelijke overkappingen worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van ventilatie en brandveiligheid. Vergunningsaanvragen die aan deze eisen voldoen zullen versneld worden behandeld;- Voor overkappingen en windschermen, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, op het verruimde terrasdeel op gemeentegrond geeft het college geen toestemming;- Nieuwe vlonders zijn tot maximaal 1 mei 2021 onder voorwaarden toegestaan op de reguliere terrassen;- Aan terrasverwarming op de het verruimde terrasdeel verbinden we in het kader van duurzaamheid als voorwaarden: alleen aanzetten waar gasten zitten en alleen als gasten erom vragen;- De gemeente verzorgt een cofinanciering van warmtekussens voor maximaal € 30.000 uit de lopende begroting Duurzaamheid en Economie. Horecaondernemers krijgen 50% korting op de aanschaf van warmtekussens met een maximum van € 1.500 per ondernemer. De cofinanciering stopt zodra de grens van € 30.000 is bereikt;- De gemeente geeft horecaondernemers advies over duurzamere alternatieven van terrasverwarming;- Het college neemt zich voor een intentieovereenkomst te sluiten met de KHN afdeling Haarlem over promotie van en voorlichting over energiezuinige alternatieven voor terrasverwarming door de KHN afdeling Haarlem aan de achterban;- Bij eilandterrassen en terrassen aan de overkant van de weg worden elektrakabels over de weg niet toegestaan uit oogpunt van verkeersveiligheid;3. Om aan Cocensus te verzoeken geen extra precario te heffen, indien en voor zover een terras behorende bij een horeca-etablissement met inachtneming van de coronamaatregelen vergroot moet worden om maximaal hetzelfde aantal tafels/stoelen als voorheen mogelijk was, te kunnen plaatsen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit:1. In de uitvoering van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed te kiezen voor het maximale scenario en hier onder voorbehoud van besluitvorming over de gemeentelijke begroting 2021 € 9 mln. voor te reserveren voor de periode 2021-2024.2. De na verduurzaming te behalen voordelen vanuit verlaging van het energieverbruik toe te voegen aan het revolverende fonds voor verduurzaming als dekking voor de kapitaallasten van toekomstige investeringen in verduurzaming, conform het door de Raad vastgestelde 'stappenplan duurzaamheid centraal' in de kadernota 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. Extra capaciteit maatschappelijke opvang voor de VRK-regio in de winterperiode 2020-2021 te gaan realiseren;2. Een overeenkomst te sluiten met het bedrijf Navibelle Cruises voor het gebruik van een passagiersschip als opvangaccommodatie voor maximaal 50 personen voor de periode 1 november 2020 tot 15 maart 2021;3. Opdracht te verlenen aan een aanbieder van maatschappelijke opvang om op deze accommodatie volwaardige maatschappelijke opvang te gaan verzorgen;4. Omwonenden te informeren over deze tijdelijke opvang en de maatregelen gericht op het tot een minimum beperken van de overlast;5. De kosten van de tijdelijke opvang geraamd op € 952.000 ten laste te brengen van het aan centrumgemeente Haarlem toegekende budget voor aanvullende kosten maatschappelijke opvang in verband met de coronapandemie.6. Het vaartuig de Aurora ontheffing te verlenen van het verbod op het bedrijfsmatig gebruik van het vaartuig tijdens het innemen van een winterligplaats (ligplaatsvergunning met kenmerk 2020/637250) gedurende de periode van maatschappelijke opvang.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Besluit de benoeming van de heer Osenga als stadsdichter van Haarlem voor de periode van september 2020 tot september 2022 in te trekken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =