Besluitenlijst BenW 07 april 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De proeftuinsubsidieaanvraag aardgasvrije wijken voor de Erasmusbuurt in Meerwijk in te dienen bij het Rijk.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Akkoord te gaan met de uitvoering van de volgende maatregelen gericht op het ondersteunen van ondernemers gedurende de coronacrisis tot tenminste 1 juli 2020. · De invordering van alle gemeentelijke belastingaanslagen voor ondernemers op te schorten.· Uitstel van betaling te geven van lopende privaatrechtelijke vorderingen, geen boetes/verhogingen sturen.· Voor evenementen waarvoor de vergunning verleend is en het evenement niet door kan gaan vanwege het coronavirus leges compenseren door subsidie uit Economisch Programmabudget. · Vrijstelling te verlenen van toeristenbelasting voor overnachtingen tegen kostprijs ten behoeve van de zorg tijdens de coronacrisis.· Subsidies evenementen en culturele instellingen niet terug te vorderen voor al gemaakte voorbereidingskosten als evenementen/voorstellingen niet doorgaan.· Extra informatie te geven aan ondernemers en ZZP'ers, door de komende weken dagelijks telefonisch spreekuur te organiseren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 in artikel 7 onderdeel b "voor 20:00" te wijzigen in "voor 23:00".
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een voorkeur uit te spreken voor optie 2 (planologische voorzienbaarheid creëren en pas na enige tijd het wonen wegbestemmen) met een looptijd van 12 maanden zodat mogelijkerwijs inzicht kan worden verkregen in de lopende huurcontracten, zoals beschreven in voorliggend collegebesluit2. Op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet aan de commissie Ontwikkeling geheimhouding op te leggen op de bijlagen 1 en 3 behorend bij dit besluit, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige benadeling of bevoordeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen. De wettelijke grondslag hiervoor wordt gevormd door artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt vanaf moment van het collegebesluit tot en met de periode van voorzienbaarheid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In te stemmen met de brief Voorlopige zienswijze van gemeente Haarlem op de ontwerp Omgevingsverordening NH2020, en deze te verzenden naar de Provinciale Staten van de provincie Noord Holland.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te leggen op de in bijlage 1 opgenomen notitie, ter eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en ter voorkoming van onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel derden. De wettelijke grondslag hiervoor wordt gevormd door artikel 10, tweede lid, onder b en g, van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd.2. De raad te verzoeken de geheimhouding van de notitie (bijlage 1) te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering. Dit op grond van artikel 25, derde lid Gemeentewet;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =