Besluitenlijst BenW 25 februari 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit1. Akkoord te gaan met het verdeelvoorstel (ondersteuning) van het jubileumbudget Haarlem 775 jaar stadsrechten2. De projectcoördinatie te beleggen bij Stichting Viering Stadsrechten 775 jaar Haarlem
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast,2. Het college legt op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet aan de gemeenteraad geheimhouding op op de CV van de te benoemen voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De raad dient de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Mevrouw mr. L. van der Laar en mevrouw mr. K. Boelens per 1 maart 2020 aan te wijzen als secretarissen van de commissie bezwaarschriften
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: het Uitvoeringsprogramma 2020 van de Omgevingsdienst IJmond vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. In het ontwerpbesluit invoeren milieuzone vast te leggen dat per 2022 een milieuzone voor vrachtwagens (Euro VI) wordt ingesteld en de intentie op te nemen om in 2025 een nulemissiezonevoor vracht- en bestelwagens in te voeren voor hetzelfde gebied.2. De cofinancieringspost in het Uitvoeringsprogramma 2020-2040 Structuurvisie Openbare Ruimte in te zetten voor de milieuzone (maatregel 32 in adaptief programma) voor €100.000 in 2020 en €280.000 in 2021 en dit bij de actualisatie SOR-uitvoeringsprogramma 2020-2025 te betrekken.3. De benodigde middelen voor de structurele lasten ad 50.000,- per jaar te betrekken in de afwegingen voor de Kadernota 2021 en de benodigde middelen voor de dekking van de incidentele exploitatiekosten ad € 105.000 te betrekken in de begrotingswijziging Voortgangsnota 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het VO openbare ruimte Slachthuisterrein vast te stellen. 2. Het VO openbare ruimte vrij te geven voor inspraak.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Tot het aangaan van de anterieure overeenkomst voor de Koepelontwikkeling. 2. Geheimhouding op te leggen aan de raad op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, op artikel 6 van de anterieure overeenkomst alsmede op de daarbij behorende bijlage 11, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, waarop volgt dat de raad de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast;2. Het college besluit voorts:a. de omgevingsvergunning voor het koepelgebouw te verlenen (nr. 2019-07265), onder voorwaarde van vaststelling van het bestemmingsplan De Koepel (zie bijlage f); b. de uitvoering van het voornoemde besluit te mandateren aan het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving;c. hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting vanwege spoorweg-, wegverkeer- en industrielawaai conform bijlage e.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders1. Het college is voornemens te besluiten tot de verkoop van een perceel grond, Badmintonpad, kadastraal bekend gemeente Haarlem zoals aangegeven tekening nummer (bijlage 1) conform de bepalingen zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst (bijlage 2), onder de voorwaarde dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. De verkoop opbrengst komt ten gunste van de grondexploitatie Badmintonpad, complex 157.3. Het college legt op de verkoopovereenkomst (bijlage 2) en op de financiële toelichting (bijlage 3) geheimhouding op met inachtneming van artikel 25 van de Gemeentewet. Dit op grond van economische en financiële belangen van de gemeente en ter voorkoming van onevenredige benadeling van de gemeente en de contractspartij, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt tot het moment dat dit contract is afgewikkeld. 4. Het college verzoekt de raad deze voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen en deze op te heffen nadat de definitieve transactie is afgewikkeld en verwerkt in de openbare registers.5. Het college besluit op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet aan de gebiedsmanager Noord mandaat/volmacht te verlenen de verkoopovereenkomst alsmede de daarop gebaseerde notariële akte van levering te ondertekenen en alle daarmee samenhangende en noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De richtlijn Duurzaam Bouwen vast te stellen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De aanvraag Specifieke Uitkering Sport (SPUK) 2020 te ondertekenen en in te dienen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • . Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de bijgevoegde parkeerverordening 2020 gemeente Haarlem vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =