Besluitenlijst BenW 30 juni 2020 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Relatie meet beoordelings- en functioneringsgesprekken
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: De subsidie 2019 aan Stichting Haarlem Marketing vast te stellen op € 681.593. Dit bedrag is inclusief projectsubsidies in 2019.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:Besluit: 1. Tot het aangaan van een privacyconvenant om bescherming van persoonsgegevens te borgen bij de uitvoering van (dienstverlenings-) overeenkomsten tussen de gemeente Haarlem en Paswerk & Werkpas Holding BV;2. Mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten tot het aangaan van privacyconvenanten, vergelijkbaar met het bestaande mandaat voor verwerkersovereenkomsten;3. Tot het verlenen van een volmacht aan afdelingsmanagers tot ondertekening van deze privacyconvenanten;4. Mandaat te verlenen aan afdelingsmanagers om te besluiten op grond artikel 13 tot en met artikel 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;5. Mandaat te verlenen aan de privacyadviseur en ondermandaat aan het Team Datalekken voor het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. Het college besluit tot de verkoop van het bloot eigendom van de percelen: Kinderhuisvest 9, kadastraal bekend als gemeente Haarlem I, sectie C nummer 6894 (groot 125 m2) én Kinderhuisvest 11, kadastraal bekend als gemeente Haarlem I, sectie C, nummer 6895, groot 138 m² én Kinderhuisvest 13, kadastraal bekend als gemeente Haarlem I, sectie C, nummer 6896 (groot 143 m2) én Kinderhuisvest 17, kadastraal bekend als gemeente Haarlem I, sectie C nummers 6899 en 6900, groot totaal 173 m3, onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college besluit op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Ontwikkeling op de bij dit besluit behorende bijlagen (met uitzondering van de verkoopovereenkomsten (bijlage 7 t/m 10) en de verkooptekeningen (bijlage 11 t/m 14) aan de commissie Ontwikkeling, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. 3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet aan de afdelingsmanager Vastgoed mandaat/volmacht te verlenen de koopovereenkomst alsmede de daarop gebaseerde notariële akte van levering te ondertekenen en alle daarmee samenhangende en noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: De subsidie 2019 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.901.201. Dit bedrag is inclusief de subsidie combinatiefuncties 2019 van € 168.614.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. In verband met de Coronacrisis in te stemmen met het verlengen van de termijn zoals genoemd in artikel 17 lid 5. van de anterieure overeenkomst van vier naar zes maanden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het definitief ontwerp Generaal Spoorlaanvast te stellen (Bijlage A en B).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het definitief ontwerp Kerklaan Parkeervoorziening vast te stellen2. Aan de raad voor te leggen het benodigd aanvullend krediet van €120.000 in de bijstelling van het IP bij de programmabegroting 2021 mee te nemen en vrij te geven.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college neemt kennis van de rapportage 2018-2019 van de Functionaris Gegevensbescherming en stuurt hem door aan de commissie Bestuur ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota vast en zendt deze aan de commissie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =