Besluitenlijst BenW 02 februari 2021 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast,2. Het college legt geheimhouding op aan de raad op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet ten aanzien van de cv's van te benoemen leden van de commissie voor bezwaarschriften, vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De raad dient de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Aan de afdelingsmanager van de afdeling Klantcontactcentrum de volgende bevoegdheden vanuit de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 gedurende het verloop van de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer in 2021 te mandateren:· Aanwijzen stembureaus voor vervroegd stemmen en briefstemmen (artikelen 2g, 3a, 4a - 6, 11a Tijdelijke wet)· Aanwijzen afgiftepunten voor briefstemmen (artikel 11d Tijdelijke wet)· Bepalen zittingstijden briefstembureaus (artikel 11b Tijdelijke wet)· Aanwijzing waarnemers stembureaus met beperkte toegang (artikel 13 Tijdelijke wet)· Aanwijzen van takencluster aan stembureauleden (artikel 8 lid 3 Tijdelijke wet)· Gezondheidscheck stembureauleden (artikel 9 lid 3 Tijdelijke wet)
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college besluit het benodigde krediet van maximaal € 350.000 vrij te geven voor de aanschaf van standaard mobiele communicatiemiddelen ten laste van post vervanging ICT Vervangingsinvestering ICT van IP nr. (ICT.01 Vervanging ICT ) van het investeringsplan (cat. B - Collegebevoegdheid)
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt standpunten vast over de voorstellen die de VNG heeft geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2021.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. In te stemmen met de aanvraag zoals deze op 16-11-2020 is ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Het college van burgemeester en wethoudersBesluit, onder voorbehoud van toekenning van de aanvraag:2. Het college en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, verlenen mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van dit besluit aan de afdelingsmanager ECDW.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. De grondprijsbrief 2021 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. In te stemmen met doorverkoop van het perceel, kadastraal bekend gemeente Haarlem, sectie D, nummer 10470, groot 55 m², zoals aangegeven op tekeningnummer 17347. Als onderdeel van de totale grond ten behoeve van de voorgenomen sloop/nieuwbouw Papentorenvest 40-32, waar de grond gelegen tussen de panden 32-34 onderdeel van uitmaakt, met vergunningsnummer 2019-00621. 2. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten: verkoopovereenkomst (bijlage 1 GEHEIM) en taxatierapporten (bijlage 2 GEHEIM) en de akte van levering (Groninger akte) (bijlage 3 GEHEIM) geheimhouding op met inachtneming van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van derden zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur Geheimhouding van de naam van de koper geschiedt ter bescherming van persoonlijke levenssfeer van deze koper (privacy), zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur.Geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers. 3 . Op grond van artikel 171 ,tweede lid van de Gemeentewet aan de afdelingsmanager Vastgoed mandaat te verlenen de toestemming tot doorverkoop af te wikkelen en alle daarmee samenhangende en noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid ter inzage te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. De in de bijlage vermelde 189 openstaande vorderingen debiteuren met een totaalbedrag van €€ 78.322 oninbaar te verklaren en deze ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. Deze onttrekking heeft geen financiëële consequenties. 2. De dotatie aan de voorziening van €€ 786.692 gaat ten laste van programma 7 en dit nadelig effect wordt betrokken bij de jaarrekening 2020.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire;2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst3. Akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde (akkoordverklaring gegevensuitwisseling).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =