Besluitenlijst BenW 08 juni 2021 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het Eerste Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van 90 appartementen en bijbehorende voorzieningen op de locatie die bekendstaat als Slachthuisbuurt Zuidstrook, blok II ter inzage;2. Het college stemt in met de onderzoeken die zijn ingediend en verbindt deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning;3. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De uitvoeringsregeling 'subsidieregeling voor sportgoederen met levensduur van tenminste 10 jaar' vast te stellen;2. De huidige uitvoeringsregeling 'Subsidieverstrekking Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen' in te trekken;3. De adviescommissie Duurzame sportvoorzieningen op te heffen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het voorstel aan de raad vast te stellen. 2. Op alle bijlagen, op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, geheimhouding op te leggen aan de raad vanwege de bescherming van de economische en/of financiĆ«le belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de graad in zijn eerstvolgende vergadering ex artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.3. De geheimhouding te laten gelden totdat de definitieve gunning heeft plaatsgevonden en de overdracht van de grond is afgewikkeld. 4. Het verkoopproces van gemeentegrond vast te stellen overeenkomstig bijlage 2.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit voorts de Gebiedsjaarverslagen 2020 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit:1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =