Commissie ontwikkeling 04 februari 2021 19:10:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
  Reacties verbergen
  • ForexIrript 2021-02-04 04:10:48
  • Meta kaupleja forex. https://ee.forex-is.com
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:

  Een krediet van in totaal € 320.000 excl. btw vrij te geven voor de investeringen t.b.v. de restauratie van het Müllerorgel in de Grote - of St. Bavokerk, te dekken door te ontvangen subsidie van € 124.000 en voor € 196.000 t.l.v. post CLT.09 van het Investeringsplan 2021-2025.

  Beoogd resultaat:

  1.Behoud van de functionaliteit van het orgel;

  2. Het voorkomen van onherstelbare schade aan het orgel;

  3. Een ecologisch verantwoorde oplossing voor de oorzaak van de vervuiling van het orgel door de herhuisvesting van vleermuizen elders in de kerk.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Begin 2020 werd de Verordening Doelgroepen Woningbouw 2020 Haarlem door de raad vastgesteld. Om de Doelgroepenverordening uit te kunnen voeren, is ook een wijziging van de Huisvestingsverordening nodig. Naast de bestaande huisvestingsvergunning voor sociale huurwoningen, wordt ook een vergunningsplicht opgenomen voor nieuwbouw middeldure huurwoningen, maar alleen als deze woningen als zodanig zijn aangemerkt in het bestemmingsplan. Een voorrangsregeling voor huurders die een sociale huurwoning achterlaten, moet zorgen voor meer doorstroming op de sociale huurmarkt. Ook wordt een kleine wijziging meegenomen om de mantelzorgurgentieregeling goed uit te kunnen voeren.

  Het college stelt de raad voor:

  De Eerste wijziging van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 2017 (versie 1 mei 2019) vast te stellen.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Inspreker kunnen zich aanmelden via de gemeentelijke website. Omdat er digitaal vergaderd wordt kunnen insprekers hun bijdrage schriftelijk dan wel mondeling (digitaal via Teams) inbrengen.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:

  A. Een huisvestingsverordening op te stellen, gelijkend op de bestaande huisvestingsverordening, met de volgende aanscherpingen:

  1. De maatwerkregeling voor toewijzing van vrijkomend aanbod blijft behouden en kan na evaluatie aangescherpt worden.

  2. De doorstroomregeling voor senioren wordt onder een nieuwe voorrangscategorie ondergebracht.

  3. Vooroorlogse eengezinswoning blijven aangewezen als schaarse categorie voor het onderdeel wijzigingen in de woonruimtevoorraad, de voorwaarden voor vergunningverlening worden aangescherpt.

  4. De gebieden die zijn aangewezen voor een vergunningsplicht voor woningenvormen en omzetten wijzigen tot 1 januari 2022 niet.

  B. Een huisvestingsverordening op te stellen, gelijkend op de bestaande huisvestingsverordening, met de volgende uitgangspunten:

  1. Tot in ieder geval 2025 heerst schaarste in alle segmenten van de Haarlemse woningvoorraad, met de nadruk op sociale huurwoningen (€ 752,33 per maand, prijspeil 2021) en nieuwbouw middensegment huurwoningen (€ 1007,- per maand, prijspeil 2019) voor mensen die hier op basis van hun inkomen op aangewezen zijn.

  2. Een aanvullende urgentie+ regeling voor kwetsbare woningzoekenden die begeleiding bij het zelfstandig wonen nodig hebben wordt toegevoegd.

  3. De mogelijkheid om een voorrangscategorie aan te wijzen voor lokale woningzoekenden en /of cruciale beroepsgroepen wordt in de verordening opgevoerd.

  4. Een mogelijkheid om, in afwachting van landelijke ontwikkelingen, een registratieplicht voor woningonttrekking door tijdelijke vakantieverhuur in de verordening op te nemen.

  C. Geen inspraak te verlenen op de ontwerp-huisvestingsverordening, omdat noodzakelijk bestaand beleid wordt voortgezet.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie, omdat het uitvoering geeft aan het coalitieakkoord ‘Duurzaam doen 2018-2022’.

  Commissie Ontwikkeling 3 december 2020: t.k.n. nota wordt o.v.v. D66 ter bespreking geagendeerd in een volgende vergadering (kaders concretiseren). 

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Raadsleden hebben voorafgaand aan deze werkconferentie input geleverd op de huidige set indicatoren die is gebruikt en vastgesteld in de Programmabegroting 2021.

  In deze nota worden per programma voorstellen gedaan ter verbetering van de huidige set indicatoren o.b.v. de opgehaalde input vanuit de raadsleden. Met als doel het nemen van een besluit over welke suggesties geïmplementeerd worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. De uitgewerkte suggesties worden in Bijlage 1 gepresenteerd.

  Nadat deze nota is besproken in de verschillende commissies (4 en 11 februari) worden aanpassingen gedaan waarna de aangepaste nota in commissie Bestuur (08 april a.s.) wordt besproken. Na vaststelling worden deze indicatoren verwerkt in de Programmabegroting 2022-2026.

  Reactie van commissie Ontwikkeling gevraagd over de punten:

  4.1 De onder 4.1.1 (beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen zoals beschreven.

  4.2 De onder 4.1.2 (beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling) genoemde prestatie-indicator uit Bijlage 1 aan te passen zoals beschreven.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Er is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de realisatie van vier woningen aan de Zuid- Schalkwijkerweg tussen nr. 21 en nr. 23 (projectbesluit).

  De aanvraag is middels de uitgebreide procedure geweigerd. De aanvrager is hiertegen in beroep gegaan bij de rechtbank Noord Holland. De rechter heeft het beroep gegrond verklaard op het onderdeel ‘procedure’. Het college had een (weigering) VVGB moeten vragen bij de gemeenteraad, alvorens de aanvraag omgevingsvergunning te weigeren, aldus de rechtbank.

  Het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning 1e fase en ontwerp weigering afgifte van een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) hebben van 21 april t/m 2 juni 2020 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beoordeeld en hebben inhoudelijk niet geleid tot een ander standpunt welke eerder bij de ontwerpfase is ingenomen. Geadviseerd wordt in te stemmen met de verwerking van deze zienswijzen en niet mee te werken aan de aanvraag omgevingsvergunning.

  Het college stelt de raad voor:

  De afgifte van de Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) te weigeren ten behoeve van de terinzagelegging van het besluit tot weigering omgevingsvergunning voor de realisatie van 4 woningen aan de Zuid Schalkwijkerweg tussen nr. 21 en nr. 23.

  De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =