Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Raad
Datum: 29-11-2018 19:30 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
1
0
3
1
6
0
4
2
8
3
0
4
20
10
9
0
0
0
2
2
1
1
0
3
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
3
2
1
1
0
1
1
1
0
1
Algemene bijlage
11-29 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 177.8 kB)
11-29 Transcriptie Raad (pdf, 502.2 kB)
Getekende Verordening op de heffing en invordering van onroerende- zaakbelastingen 2019 (pdf, 1.7 MB)
Getekende Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019 (pdf, 1.7 MB)
1129 Getekend Verordening Marktgelden 2019 (pdf, 1.7 MB)
Getekend raadsstuk Zienswijze geven op werkplan en begroting 2019 Metropoolregio Amsterdam (pdf, 2.9 MB)
Getekend raadsstuk Nota van uitgangspunten Planetenlaan 168 (pdf, 1.5 MB)
Getekend raadsstuk Aankoop Nieuweweg 2 Haarlem (pdf, 2.5 MB)
Getekend raadsstuk Kredietaanvraag aankoop en voorbereidingskosten Nieuweweg 2 te Haarlem ten behoeve van opvangvoorziening Domus+ (pdf, 2 MB)
Getekend raadsstuk Extra maatwerk bij het implementeren van SPA (pdf, 3.5 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Ambitiekaart Haarlemse Wateren (pdf, 2.7 MB)
Getekend raadsstuk Beschikbaarstellen krediet voor aanlegkosten openbare ruimteen proceskosten herontwikkeling Schalkwoud, Stad Tussen de Bomen (pdf, 2.3 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen bestemmingsplan 'Bomenbuurt, le partiële herziening. Olmenstraat 22' (pdf, 2.1 MB)
Getekend raadsstuk Verhogen bestedingsplafond voor Duurzaamheidslening (pdf, 2.1 MB)
Getekend raadsstuk Detailhandelsbeleid Zuid (pdf, 1.4 MB)
Getekend raadsstuk Uitbreiding onderhoud Boerhaavebad (pdf, 2.4 MB)
1129 Getekend raadsstuk Beschikbaar stellen krediet voor realisatie van het Definitief Ontwerp (DO) voor uitbreiding van de Autoluwe Binnenstad (pdf, 2.4 MB)
1129 Getekend Verordening tot intrekking van de Verordening Reciamebelasting Binnenstad 2018 (pdf, 328.7 kB)
1129 Getekend Besluit Kwijtscheldingsregels 2019 (pdf, 805.4 kB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 (pdf, 1.3 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 (pdf, 2 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 (pdf, 1.2 MB)
1129 Bijlage 1 bij de Verordening Reclamebelasting Cronjé 2019 (pdf, 376.8 kB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en de invordering van Reclamebelasting Cronjé 2019 (pdf, 1.7 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting voor buizen, leidingen, kabels en draden 2019 (pdf, 1 MB)
1129 Getekend Tarieventabel Bouw en onderhoudswerken (pdf, 2.5 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019 (pdf, 2 MB)
1129 Getekend Tarieventabel parkeerbelastingen 2019 (pdf, 1 MB)
1129 Getekend Titel 1 Algemene dienstverlening (pdf, 11.9 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en invordering van parkeergelden 2019 (pdf, 1.6 MB)
1129 Getekend Tarieven marktgelden 2019 (pdf, 784.8 kB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 (pdf, 1.9 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2019 (pdf, 1.3 MB)
1129 Getekend Tarieventabel Begraaf rechten 2019 (pdf, 1.6 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2019 (pdf, 1.1 MB)
1129 Getekend Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2019 (pdf, 1.1 MB)
1129 Getekend raadsstuk Haarlemse belastingvoorstellen 2019 (pdf, 8.2 MB)
1129 Getekend raadsstukVrijgeven voorbereidingskrediet Amerikaweg kruispunten (pdf, 2.4 MB)
1129 Getekend raadsstuk Zienswijze trajectonderzoek snelfietsroute Haarlem-Velsen (pdf, 1.6 MB)
1129 Getekend raadsstuk Vaststellen Startnotitie Aart van der Leeuwstraat e.o. - Delftwijk (pdf, 1.5 MB)
1129 Getekend raadsstuk Beleidsplan risico- en crisisbeheersing 2019 - 2022 en regionaal risicoprofiel VRK 2018 (pdf, 2.1 MB)
1129 Getekend raadsstuk Vrijgeven krediet en vaststellen RvA Bomen in Schalkwijk (pdf, 1.8 MB)
1129 Getekend raadsstuk Besluit over RKC-advies inzake verantwoording opvolging aanbeveling 2017307032 over Verbonden Partijen n.a.v. onderzoek Jaarstukken 2016 (pdf, 967.7 kB)
Getekend raadsstuk Verruiming winkeltijden zon- en feestdagen naar 10.00 tot 20.00 uur (pdf, 2.2 MB)
Getekende verordening Winkeltijden Haarlem 2018 (pdf, 2.1 MB)