VergaderingVergadering van Raad
Datum: 18-04-2019 19:30 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Mw. J. Spier (griffier)


Raadzaal
3
0
1
0
0
1
1
0
2
2
1
3
0
1
13
2
5
1
6
2
5
0
13
8
11
6
0
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
4
1
Algemene bijlage
04-18 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 184,16 KB)
04-18 Transcript (pdf, 542,65 KB)
Getekend raadsstuk Verzoek extra budget voor Veilig Thuis Kennemerland beschikbaar te stellen (pdf, 2,43 MB)
Getekend raadsstuk Zienswijze Conceptbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) RMC- regio West-Kennemerland (pdf, 2,41 MB)
Getekend raadsstuk Wijziging Algemene plaatselijke verordening; verwerking amendement we kunnen goed zonder.. (pdf, 1,62 MB)
Getekend raadsstuk Afrekening diverse onderwijskredieten (pdf, 2,90 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen Startnotitie Sporthal Sportweg, verhogen krediet en aanvraag voorbereidingskrediet. (pdf, 3,63 MB)
Getekend raadsstuk Vaststellen bestemmingsplan Tempeliersstraat-Raamsingel (pdf, 3,74 MB)
Getekend raadsstuk Gestandhouden geheimhouding gevraagde documenten Hart Voor Haarlem over straatstenen Floraplein (pdf, 1,44 MB)
Getekend raadsstuk Beschikbaar stellen extra krediet voor uitbreiding Autoluwe binnenstad (pdf, 1,91 MB)
Getekend raadsstuk Zienswijze geven op verantwoording 2018 en globale begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam (pdf, 2,96 MB)
Getekend raadsstuk Opheffen geheimhouding besluiten (pdf, 1,43 MB)
Getekend raadsstuk Aanpassing Huisvestingsverordening Haarlem 2017 (pdf, 6,30 MB)
Getekend raadsstuk Wensen en bedenkingen van de gemeenteraad op voorgenomen besluit van het collegebesluit ontwikkeling Koepel (pdf, 1,12 MB)
Getekend raadsstuk Verantwoording fractie- en scholingsgelden fracties van 1 januari 2017 tot en met 21 maart 2018 (eindafrekening). (pdf, 1,75 MB)