VergaderingVergadering van Raad
Datum: 17-12-2020 19:30:00 uur
Voorzitter: J. Wienen
Griffier: M.C.C. Philips (griffier)


Zijlpoort
0
0
6
0
1
0
3
4
3
4
4
2
4
2
1
1
1
0
1
5
3
2
0
1
20
8
1
1
0
2
7
0
0
0
0
1
3
1
2
1
2
0
0
1
1
0
0
Algemene bijlage
12-17 Transcript raadsvergadering (pdf, 542.1 kB)
12-17 Kort Verslag raadsvergadering (pdf, 246.7 kB)
Raadsstuk Actuele status geheimhouding raadsstukken (pdf, 1.4 MB)
Raadsstuk Bekrachtiging geheimhouding op bijlage 1 van Vorming Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (pdf, 422.6 kB)
Raadsstuk Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen taxatierapport, exploitatieberekening, analyse prijsstelling Oerkap van Verkoop Drijfriemenfabriek Harmenjansweg 95 (pdf, 520.9 kB)
Raadsstuk Bekrachtiging geheimhouding op de bijlagen 1,2 en 3 van Verkoop verhuurde woningen (pdf, 418.8 kB)
Raadsstuk Decemberrapportage 2020 (pdf, 2.7 MB)
Raadsstuk Herbenoeming leden referendumcommissie (pdf, 1022.9 kB)
Raadsstuk Het opnemen van een verbod op carbidschieten in de Algemene plaatselijke verordening (pdf, 2 MB)
Raadsstuk Raadsbesluit benoemingen leden presidium en commissie geloofsbrieven (pdf, 890.8 kB)
Raadsstuk Realisatie instandhouding openbaar gymnasiaal onderwijs 2019 (pdf, 3.5 MB)
Raadsstuk Realisatie instandhouding openbaar primair (speciaal) onderwijs 2019 (pdf, 3.5 MB)
Raadsstuk Realisatie instandhouding openbaar voortgezet (speciaal) onderwijs 2019 (pdf, 3.8 MB)
Raadsstuk Vaststellen beheersverordening Haarlem Zuid (pdf, 2.1 MB)
Raadsstuk Vaststellen regiovisie Verbinden en versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 2 MB)
Raadsstuk Vaststellen startnotitie Romolenbeek woningbouwontwikkeling aan het Kruidplein (pdf, 1.9 MB)
Raadsstuk Vaststellen verordening beslistermijn schuldhulpverlening en aanpassen beleidsregel schuldhulpverlening (pdf, 1.4 MB)
Raadsstuk Vrijgeven voorbereidingskrediet Prins Bernhardlaan (pdf, 2.2 MB)
Raadsstuk Vrijgeven voorbereidingskrediet ten behoeve van het vervangen van een walmuur aan de Buitenzorg kade (pdf, 2.3 MB)
Raadsstukken Vaststelling normenkader financiële rechtmatigheid 2020 en 2021 (pdf, 1.6 MB)
Collegebesluit Verkoop kavel Koningstein (pdf, 3 MB)
Haarlemse belastingvoorstellen 2021 (pdf, 64.7 MB)