VergaderingVergadering van Raad
Datum: 01-07-2021 17:45 uur
Voorzitter: Dhr. J. Wienen
Griffier: Dhr. M.C.C. Philips


Zijlpoort
0
0
0
0
1
0
10
3
2
4
4
2
5
3
1
0
5
6
10
8
3
7
7
0
8
5
2
3
2
9
8
3
3
0
1
6
0
0
2
0
3
1
4
2
5
3
2
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
Begroting 2022 Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland (Paswerk) - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 1,97 MB)
Benoeming twee afgevaardigden voor Regionale agendacommissie Zuid-Kennemerland - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 345,37 KB)
Besluit locatiekeuze Domus(Plus) - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,48 MB)
De Haarlemse transitievisie warmte (definitief) - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,85 MB)
Gedeeltelijk opheffen geheimhouding ten aanzien van middels Wob-verzoeken opgevrgaagde documenten iZoof CarSharing (gewijzigd besluit) -getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,17 MB)
Instemmen met ontwerp-jaarplan en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland Bereikbaar - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 3,71 MB)
Instemmen met ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Kennemerland Bereikbaar -getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 1,47 MB)
Integrale toekomstivisie 2020-2040 stationsgebied vaststellen (gewijzigd besluit) - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 7,04 MB)
Nota gezondheidsbeleid en uitvoeringsplan - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,35 MB)
Omgevingsdienst IJmond, begroting 2022. Zienswijze Raad - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 1,92 MB)
Onderzoek nieuwe woonwagenlocaties (gewijzigd besluit) - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 3,00 MB)
Ontwerp-programmabegroting 2022-2025 VRK HLM - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 3,04 MB)
Raadsstuk Initiatiefvoorstel herziening beleidsregels zonne-energie voor het beschermd stadsgezicht van Haarlem - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 3,78 MB)
Raadsstuk Jaarverslag 2020 VRK - getekend 1 juli 2021 (pdf, 1,97 MB)
Rapportage adviescommissie samenwerking Zandvoort-Haarlem - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,40 MB)
Stedenbouwkundig Programma van Eisen knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vaststellen - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 3,82 MB)
Tweede wijzigingsverordening belastingen Haarlem 2021 - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 1,53 MB)
Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 1,49 MB)
Wijziging van de verordening op de behandeling van bezwaarschriften -getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 1,97 MB)
Zienswijze geven op Verstedelijkingsconcept MRA - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,82 MB)
Zienswijze ontwerpbegroting 2022 gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief - getekend raadsstuk 1 juli 2021 (pdf, 2,83 MB)
07-01 Transcript Raad (pdf, 612,23 KB)
Getekend raadsbesluit startnotitie Spaarndamseweg 380 (Top Cars) (pdf, 1,54 MB)
Getekend raadsbesluit Vaststellen convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland (pdf, 2,98 MB)
07- 01 Kort Verslag raadsvergadering 1 juli 2021 (pdf, 317,19 KB)