Financiële stukken

Gedurende het jaar zijn er verschillende momenten waarop het college van B en W inzicht geeft in de financiële situatie van de gemeente en voorstellen doet aan de raad voor de bestedingen en zo nodig ook voor bezuinigingen. Hiervoor worden verschillende documenten uitgebracht.
In het najaar wordt de begroting voor het komende jaar inclusief de meerjarenraming voor de vier daaropvolgende jaren opgesteld.
In het voorjaar worden het jaarverslag en de kadernota gepresenteerd en een bestuursrapportage.
Met het jaarverslag (voorheen de jaarrekening) legt het college van B en W verantwoording af over de in het afgelopen kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten, opgezet volgens de comptabiliteitsvoorschriften. De kadernota geeft de financiële tussenstand van het lopende jaar en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente.
De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd.