Begroting

Begroting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dit gebeurt nadat het college namens de gemeente een begroting indient en de raad de begroting kritisch bekeken heeft. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente uitgelegd. In de raad kunnen raadsleden voorstellen doen om geld anders te besteden of om meer geld op te halen door heffingen en belastingen. Alle raadsleden zullen stemmen over de voorstellen én de uiteindelijke begroting. In de wet heeft de begroting vier functies:

  1. Autorisatiefunctie (machtiging aan B en W om uitgaven te doen en inkomsten te genereren)
  2. Keuze- en afwegingsfunctie (waar geven we wel en waar geven we niet ons geld aan uit?)
  3. Beheersfunctie (geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar?)
  4. Controlefunctie (heeft het college gedaan wat met de raad is afgesproken?)

PROGRAMMABEGROTING 2023 - 2027
- Begroting in één oogopslag (BIEO) 2023

- Erratum Programmabegroting 2023-2027

 

Archief

PROGRAMMABEGROTING 2022 - 2026
- Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)
- Beantwoording van de technische raadsvragen over de  Programmabegroting 2022, inclusief brief, bijlage en erratum

PROGRAMMABEGROTING 2021-2025
Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)
Aangenomen amendementen

PROGRAMMABEGROTING 2020-2024 
- Bijlage Uitwerking taakstellingen
- Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)
- Aangenomen amendementen

PROGRAMMABEGROTING 2019-2023
Bijlagen bij Programmabegroting 2019-2023
- Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

PROGRAMMABEGROTING 2018-2022
- Aanvulling Gewijzigde Programmabegroting (prog 1-3)
- Erratum en beantwoording technische vragen

PROGRAMMABEGROTING 2017-2021

PROGRAMMABEGROTING 2016

PROGRAMMABEGROTING 2015

PROGRAMMABEGROTING 2014