Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Begroting

Begroting

De begroting geeft aan welke beleidsvoornemens de gemeente heeft, hoeveel middelen daarmee zijn gemoeid en uit welke bronnen die middelen afkomstig zijn. De begroting wordt door de gemeenteraad vastgesteld en heeft vier functies:

  1. Autorisatiefunctie (machtiging aan B en W om uitgaven te doen en inkomsten te genereren)
  2. Keuze- en afwegingsfunctie (waar geven we wel en waar geven we niet ons geld aan uit?)
  3. Beheersfunctie (geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar?)
  4. Controlefunctie (heeft het college gedaan wat met de raad is afgesproken?)

Programmabegroting 2019-2023

Op donderdag 27 september 2018 presenteert het college de Programmabegroting 2019-2023 aan de gemeenteraad. In de programmabegroting staan de beleidsvoornemens van het college en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Inspreken bij raadscommissies

Raadsleden horen graag uw mening over specifieke onderwerpen van de begroting 2019-2023.  Zij nemen alle ideeën mee naar de fracties om hun standpunten over deze begroting te bepalen.
U kunt  op donderdag 11 oktober inspreken bij de raadscommissies; Beheer (19.50 uur) en Bestuur (19.15 uur)
U Kunt op donderdag 1 november inspreken bij de raadscommissies Ontwikkeling (*20.00 uur) en Samenleving (*19.45 uur)
*deze tijden zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda's worden 22 oktober gepubliceerd op deze pagina . Inspreken gebeurt bij agendapunt 'spreektijd voor belangstellenden'

Aanmelden voor inspreken kan via deze
link.

 

Raadsbehandeling van de begroting

De programmabegroting wordt door de gemeenteraad behandeld op 5 en 8 november 2018

Klik hier voor programmabegroting 2019-2023
-
bijlagen bij programmabegroting 2019-2023
-
Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

Archief

Klik hier voor de Programmabegroting 2018-2022

Aanvulling Gewijzigde Programmabegroting (prog 1-3)

Hierbij de link naar de website van de Programmabegroting 2018-2022

Erratum en beantwoording technische vragen Programmabegroting 2018-2022

Programmabegroting 2017-2021

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2014

 

 

erratum en antwoorden op technische raadsvragen Programmabegroting

2018-2022