Begroting

Begroting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dit gebeurt nadat het college namens de gemeente een begroting indient en de raad de begroting kritisch bekeken heeft. In de begroting staan alle inkomsten en uitgaven van de gemeente uitgelegd. In de raad kunnen raadsleden voorstellen doen om geld anders te besteden of om meer geld op te halen door heffingen en belastingen. Alle raadsleden zullen stemmen over de voorstellen én de uiteindelijke begroting. In de wet heeft de begroting vier functies:

  1. Autorisatiefunctie (machtiging aan B en W om uitgaven te doen en inkomsten te genereren)
  2. Keuze- en afwegingsfunctie (waar geven we wel en waar geven we niet ons geld aan uit?)
  3. Beheersfunctie (geven we niet te veel geld uit gedurende het jaar?)
  4. Controlefunctie (heeft het college gedaan wat met de raad is afgesproken?)

Programmabegroting 2020-2024

Op donderdag 26 september 2019 heeft het college de Programmabegroting 2020-2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de programmabegroting staan de beleidsvoornemens van het college en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Inspreken bij raadscommissies

Raadsleden horen graag uw mening over specifieke onderwerpen van de begroting 2019-2023.  Zij nemen alle ideeën mee naar de fracties om hun standpunten over deze begroting te bepalen.
U kunt  op woensdag 30 oktober inspreken bij de raadscommissie Bestuur over de begroting. Precieze tijdstip volgt.


Aanmelden voor inspreken kan via deze
link.

 

Raadsbehandeling van de begroting

De programmabegroting wordt door de gemeenteraad behandeld op 4 en 7 november 2019

 

Programmabegroting 2020-2024, inclusief bijlagen
- bijlage Uitwerking taakstellingen
- Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

Archief

Programmabegroting 2019-2023
-
bijlagen bij programmabegroting 2019-2023
-
Begroting gemeente in één oogopslag (BIEO)

Programmabegroting 2018-2022

Aanvulling Gewijzigde Programmabegroting (prog 1-3)

Erratum en beantwoording technische vragen Programmabegroting 2018-2022

Programmabegroting 2017-2021

Programmabegroting 2016

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2014

 

 

erratum en antwoorden op technische raadsvragen Programmabegroting

2018-2022