Kadernota

De kadernota geeft de financiële tussenstand van het lopende jaar en een raming van de uitgaven en inkomsten van de gemeente. De kadernota verschijnt ieder voorjaar.Het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2019-2023 is als bijlage bij de kadernota verschenen. Hiermee informeert het college de raad over de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen van de grondexploitatieprojecten in Haarlem.

Besluitvorming over de kadernota

De kadernota 2021 en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG 2020-2024) worden op 29 juni, en 1 juli 2020 in de gemeenteraad behandeld.

Voortgangsrapportage 2020 (incl bijlage met maatregelen Jeugd/WMO)
-  bijlage MPG
-  bijlage Pakket Steunmaatregelen
-  bijlage Oprichting reserve opvang wonen en herstel

Bijlage met maatregelen Jeugd/Wmo