Presidium

Het presidium bestaat uit de burgemeester, de vice voorzitter van de raad, de voorzitters van de 4 raadscommissies en 1 raadslid. Het raadspresidium wordt ondersteund door de griffier. Het raadspresidium vergadert eens in de drie weken. 

Het presidium organiseert het besluitvormingsproces van de gemeenteraad. Het regelt de wijze van behandeling van stukken, de werkwijze van de raad en de raadscommissies en de afhandeling van ingekomen stukken. Het presidium bereidt de agenda en gang van zaken in raadsvergaderingen en commissievergaderingen voor. In bredere zin houdt het presidium zich in overleg met de raadscommissie Bestuur bezig met taken op het gebied van procedures, werkwijze en functioneren van de raad in meer algemene zin.

Presidiumleden/commissievoorzitters behartigen niet de belangen van hun eigen fractie, maar kijken naar het functioneren van de raad als geheel. Het presidium richt zich op het politieke proces en voert geen politiekinhoudelijke discussie.