Referendum Haarlem

Wat is een referendum?

Eens in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen de inwoners van Haarlem aangeven welke kant het op moet met hun stad door te stemmen op de politieke partij van hun keuze. Soms heeft de gemeenteraad de behoefte om de mening van de inwoners te peilen over één specifiek onderwerp of project in de stad. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een meningspeiling onder de inwoners van Haarlem.

Verzoek tot het houden van een referendum
De eerste stap is dat een initiatiefnemer aangeeft dat hij een referendum wenst. Om dit verzoek in de gemeenteraad te kunnen agenderen moeten 400 Haarlemmers dit verzoek steunen.

De regels en mogelijkheden voor het Haarlemse referendum zijn vastgelegd in de Referendumverordening. De ondersteuners moeten mensen zijn die zelf kiesgerechtigd zijn voor de gemeenteraad.

De gemeenteraad besluit of het aangedragen onderwerp geschikt is om een referendum over te houden.

Verzoek om een referendum parkeerregulering

Eind februari 2023 is een verzoek kenbaar gemaakt om een referendum te houden over de Nota Uitwerking parkeerregulering. Het indienen van een ondersteuningsverklaring was mogelijk tot en met 22 maart 2023 

Op de agenda van de raadsvergadering van 30 maart staat dit onderwerp geagendeerd en neemt de raad een besluit of er een referendum gehouden kan gaan worden. Zie voor meer informatie over uitbreiding betaald parkeren: Uitbreiding betaald parkeren | Gemeente Haarlem.

 

Definitief verzoek
Nadat de raad het inleidende verzoek heeft toegewezen, heeft de verzoeker zes weken de tijd om zijn definitieve verzoek in te dienen. Het verzoek moet worden ondersteund door 4.000 mensen die zelf kiesgerechtigd zijn voor een referendum. De mensen die het verzoek willen ondersteunen geven daarbij hun volledige naam, adres, geboortedatum én handtekening.

De drempel ligt bij het definitieve verzoek hoger dan voor het inleidend verzoek. Bij de bepaling van het aantal mensen dat het verzoek moet ondersteunen, is afgewogen dat het enerzijds niet te snel tot een referendum moet worden besloten. Anderzijds moet het ook niet onmogelijk worden om een referendum aan te vragen.

Het referendum
De raad bepaalt de datum waarop het referendum wordt gehouden. De referendumcommissie doet de raad een voorstel voor de precieze, objectieve, formulering van de vraag en de antwoorden die mogelijk zijn. Het stemmen gaat op eenzelfde manier als bij ‘gewone’ verkiezingen, waarbij het in het geval van het referendum ook inwoners vanaf 16 jaar mogen meestemmen.

Geldigheid van de uitslag
Het referendum is geldig als ten minste 30% van de kiesgerechtigden opkomt. De gemeenteraad neemt dan de uitslag mee als zwaarwegend advies van de bevolking.

Referendumcommissie Haarlem
De referendumcommissie heeft tot taak:
-  de raad te adviseren over de formulering van de vraagstelling;
-  de raad een voorstel te doen om regels vast te stellen voor het verlenen van subsidies aan
   instellingen of organisaties die campagne voeren in het kader van een referendum;
-  het budget te beheren voor subsidies ten behoeve van deze campagnes;
-  het voorlichtingsmateriaal over het referendum dat de gemeente Haarlem verspreidt, te toetsen op
   objectiviteit en evenwichtigheid;
-  toezicht te houden op de toepassing van deze verordening;
-  de raad te adviseren bij geschillen tussen de gemeente en de initiatiefnemers.

De leden zijn:
-  drs. M. Veerbeek (voorzitter)
-  prof. dr. J.J.M. van Holsteijn
-  dr. Ph. van Praag

Voor contact met de referendumcommissie Haarlem kunt u zich richten tot griffiebureau@haarlem.nl.

Documenten
Memo advies nieuwe referendumverordening Haarlem 2022
Benoemingsbesluit Referendumcommissie Haarlem (PDF; 348KB)
Brief d.d. 16 september 2016 van vz aan gemeenteraad (PDF; 44KB)

Correspondentieadres
Referendumcommissie Haarlem,  Postbus 511, 2003 PB Haarlem
T (023) 511 30 34
griffiebureau@haarlem.nl

Wij wijzen u erop dat een referendum niet de enige mogelijkheid is om invloed uit te oefenen op beslissingen van de gemeente. Er zijn tal van andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Ga voor meer informatie naar uw invloed bij de gemeenteraad