Seniorenconvent

 • De raad heeft een seniorenconvent
  Het seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters of hun plaatsvervangers van alle in de raad vertegenwoordigde politieke groeperingen.
  Voorzitter van de grootste fractie is voorzitter van het seniorenconvent. Bij fracties van gelijke omvang worden nadere afspraken gemaakt over het voorzitterschap.
  Het seniorenconvent komt bijeen zo vaak als nodig geacht wordt, op verzoek van de voorzitter of een van de leden.
  De voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor het seniorenconvent.
  De griffier is in elke vergadering van het seniorenconvent aanwezig; hij functioneert als secretaris van het seniorenconvent.
  In het seniorenconvent komen zaken met een vertrouwelijk-, politiek gevoelig – en urgent karakter aan de orde.