Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Woningwet en de Monumentenwet schrijven voor dat vergunningaanvragen voorgelegd moeten worden aan een commissie van onafhankelijke deskundigen. Deze Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert over omgevingsvergunning aanvragen en diverse APV aanvragen. Omgevingsvergunning aanvragen worden door de commissie getoetst aan de ruimtelijke kwaliteitscriteria zoals genoemd in de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Bij het beoordelen van omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit monumenten ziet de commissie erop toe dat bij verbouwplannen geen monumentale waarden in het geding zijn.

Toetsing en beoordeling

Uit de Nota Ruimtelijke Kwaliteit blijkt dat plannen niet alleen op zichzelf worden beoordeeld maar vooral ook in samenhang met de omgeving of te verwachten stedenbouwkundige of architectonische ontwikkelingen. Dit met het oog op het behouden of versterken van het bijzondere karakter van een bepaalde buurt, het als beschermd stadsgezicht aangewezen historische stadscentrum maar soms ook met het oog op een grootschalige vernieuwing van een wijk of stadsdeel.

De leden

  • Annamaria van Enk, secretaris Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
  • de heer Ir. S. Gall, expert landschap, stedenbouw en buitenruimte
  • de heer Ir. J. Gräber, architect
  • de heer Dr. F. Schmidt, interim voorzitter
  • mevrouw Dr. Ir. S.A Stroux, restauratiearchitect
  • de heer Drs. ing. M.R. van Winsen, bouwhistoricus

Vergaderschema grote bouw- en restauratieplannen

De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert om de veertien dagen in de oneven weken op dinsdag in één van de vergaderzalen op het stadhuis aan de Grote Markt. In deze vergaderingen worden middelgrote en grote bouw- en restauratieplannen behandeld. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. De indiener van het bouwplan of zijn architect kan verzoeken het plan ter vergadering toe te lichten. Direct na de planbeoordeling brengt de commissie ter vergadering advies uit aan het college van burgemeester en wethouder. Van de vergaderingen wordt bovendien een verslag gemaakt dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld. Ook deze verslagen zijn openbaar.

Contactgegevens ARK

Voor het maken van een afspraak voor de planbehandeling door - of vooroverleg met - de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit of vragen over de procedurele gang van zaken, planindiening en –beoordeling, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 023.
U kunt ook terecht in de publiekshal op de Zijlvest 39 te Haarlem. Bij de elektronische ticketzuil in de publiekshal kunt u aangeven waarvoor u komt.

Vastgestelde notulen ARK 2022

19 december 2022 05 december 2022 21 november 2022 07 november 2022 24 oktober 2022

26 september 2022 15 augustus 2022 20 juni 2022 8 juni 2022 23 mei 2022 9 mei 2022

25 april 2022 11 april 2022 28 maart 2022 14 maart 2022 28 februari 2022 14 februari 2022

31 januari 2022 17 januari 2022 3 januari 2022