Gemeenteraad

Hoe wordt de gemeenteraad gevormd?

Elke vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen die de meeste stemmen kregen bij de laatste verkiezingen zijn vertegenwoordigd in de raad met een aantal zetels. De raadsleden vertegenwoordigen de bevolking in de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Haarlem telt 39 leden.
De burgemeester is de voorzitter van de raad en wordt overigens niet gekozen. Hij wordt bij Koninklijk Besluit benoemd.

Welke taken heeft de gemeenteraad?

Vertegenwoordigt de inwoners

De raad treedt op namens de inwoners van Haar­lem. Door contact te onderhouden, weten raadsle­den wat er speelt en leeft in de stad. Wanneer zij een besluit nemen, wegen de raadsleden de ver­schillende belangen tegen elkaar af. Elke fractie zal dat vanuit haar politieke visie doen.

Stelt de hoofdlijnen van het beleid vast

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Het college van B en W moet binnen die kaders functioneren. Dit wordt ook wel kaderstelling genoemd. Het gaat daarbij om allerlei onderwerpen die voor Haarlem en haar inwoners belangrijk zijn. Plannen kunnen alleen doorgaan als een meerder­heid van de raad het ermee eens is. Verder stelt de raad elk jaar de financiële kaders (kadernota) en de gemeentelijke begroting vast en bepaalt de raad de hoogte van de gemeentelijke tarieven en belastin­gen.

Controleert het college

De raad controleert het dagelijks bestuur; ofwel het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad controleert of het college het door de raad vastgestelde beleid goed uitvoert en de dage­lijkse bestuurstaken goed vervult. Een belangrijk controlemiddel voor de raad is de jaarrekening. Hier­in staat beschreven waaraan het geld is uitgegeven.

Coalitie en oppositie
De raadsleden van één politieke partij vormen samen een fractie. De Haarlemse gemeenteraad bestaat uit 13 fracties, te weten GLH, PvdA, D66, VVD, CDA, SP, Trots Haarlem, OPHaarlem, Actiepartij, Hart voor Haarlem, Jouw Haarlem, Christenunie en Mirjam Otten.
De coalitie, bestaande uit GLH, D66, PvdA  en CDA, spreekt aan het begin van de raadsperiode in een coalitieprogramma op hoofdlijnen af wat er de komende vier jaar in de stad gaat gebeuren (zie: Coalitieprogramma Duurzaam doen ; PDF; 560kb).
De coalitiepartijen leveren ook de kandidaten voor het wethouderschap. De overige fracties in de Haarlemse gemeenteraad vormen de oppositie.