Referendumcommissie Haarlem

Wat is een referendum?
Eens in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunnen de inwoners van Haarlem aangeven welke kant het op moet met hun stad door te stemmen op de politieke partij van hun keuze. Soms heeft de gemeenteraad de behoefte om de mening van de inwoners te peilen over één specifiek onderwerp of project in de stad. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp waarover de gemeenteraad een besluit gaat nemen. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Haarlem. De regels en mogelijkheden voor het Haarlemse referendum zijn vastgelegd in de Referendumverordening

Referendumcommissie Haarlem
De referendumcommissie heeft tot taak:
a. de raad te adviseren over de formulering van de vraagstelling;
b. de raad een voorstel te doen om regels vast te stellen voor het verlenen van subsidies aan instellingen of organisaties die campagne voeren in het kader van een referendum;
c. het budget te beheren voor subsidies ten behoeve van deze campagnes;
d. het voorlichtingsmateriaal over het referendum dat de gemeente Haarlem verspreidt, te toetsen op objectiviteit en evenwichtigheid;
e. toezicht te houden op de toepassing van deze verordening;
f. de raad te adviseren bij geschillen tussen de gemeente en de initiatiefnemers.

De leden zijn:
- drs. M. Veerbeek (voorzitter)
- prof. dr. J.J.M. van Holsteijn
- dr. Ph. van Praag

mr. M.E. van der Mede (commissiegriffier/plaatsvervangend raadsgriffier) is contactpersoon van de referendumcommissie Haarlem.

Documenten
Benoemingsbesluit Referendumcommissie Haarlem 
(PDF; 348KB)
Brief d.d. 16 september 2016 van vz aan gemeenteraad (PDF; 44KB)

Formulier inleidend verzoek tot houden referendum (PDF; 283KB)
Formulier definitief verzoek tot houden referendum (PDF; 283KB)

 

Correspondentieadres
Referendumcommissie Haarlem,  Postbus 511, 2003 PB Haarlem
T (023) 511 30 34

E griffiebureau@haarlem.nl

Wij wijzen u erop dat een referendum niet de enige mogelijkheid is om invloed uit te oefenen op beslissingen van de gemeente. Er zijn tal van andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Ga voor meer informatie naar uw invloed bij de gemeenteraad