Donderdag 4 commissievergaderingen

Publicatie: 09 januari 2023

Alle commissies vergaderen donderdag 12 januari. Er is een nieuw vergaderstelsel waardoor alle commissies in principe twee keer in de maand vergaderen. Bij de eerste vergadering in de maand kunt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij iedere commissievergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. U kunt zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden als inspreker.
De commissies beheer en bestuur vergaderen van 17.10 uur tot 20.10 uur. De commissies ontwikkeling en samenleving vergaderen van 20.20 uur tot 23.00 uur. Voor iedere vergadering is het vragen (half) uurtje. Dit begint om 16.30 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen in het stadhuis vanaf de publieke tribune te volgen. Ze worden ook online uitgezonden. Op de website van het gemeentebestuur vindt u meer informatie over de gemeenteraad.

Een paar onderwerpen die op de agenda's van de vergaderingen staan

COMMISSIE BESTUUR (17.10 uur)

Pilot vrije openingstijden horeca Haarlem
Omdat de effecten van het aanpassen van de openingstijden van de horeca niet te voorspellen zijn wordt voorgesteld om een pilot met vrije openingstijden uit te voeren. De pilot biedt horecaondernemers meer ruimte om ‘vrijer’ te ondernemen. Door horecaondernemers in de hele stad de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de pilot wordt tevens ingezet op spreiding van het uitgaanspubliek. Met de pilot wordt beoogd het Haarlemse nachtleven een impuls te geven. Tijdens de pilot kunnen effecten op de openbare orde en het woon-, werk- en leefklimaat worden gemeten.


COMMISSIE BEHEER (17.10 uur)

Vaststellen programma van eisen doorfietsroute Lodewijk van Deyssellaan en herinrichting Pim Mulierlaan
Een belangrijke schakel in de doorfietsroute van Uitgeest naar Heemstede zijn de Lodewijk van Deyssellaan en de Pim Mulierlaan. Binnen dit gebied is er veel fietsverkeer van jongeren ivm de aanwezigheid van sportclubs school, hoger onderwijs en toegang naar Bloemendaal voor  de diverse andere scholen. Door verbetering van de inrichting van de Lodewijk van Deyssellaan en de Pim Mulierlaan wordt een veiligere fietsroute gerealiseerd. Het groen aan de Pim Mulierlaan wordt behouden en uitgebreid.

Initiatiefvoorstel dierenwelzijn van de fractie Partij voor de Dieren
De gemeente kan naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, dierenwelzijn op vele manieren bevorderen. Dieren zijn een onderdeel van de samenleving en veel mensen dragen dierenwelzijn een warm hart toe.

Fietsbeleid, concept vrijgeven voor inspraak
De mobiliteitstransitie is erop gericht dat men zich in 2030 in de stad met de fiets of te voet verplaatst. Van en naar Haarlem moet dan meer dan de helft van het vervoer met het OV of op de fiets gaan.

De fiets is een belangrijk vervoermiddel in de mobiliteitstransitie. Het fietsbeleid heeft dan ook als hoofddoel om een stad te creëren, waarin het vanzelfsprekend is om de fiets te pakken (veilig en snel).

Het Fietsbeleid is gebaseerd op drie pijlers:
1. Het fietsnetwerk is op orde
2. Fietsen kunnen gemakkelijk gestald worden
3. Er is een fietscultuur waarin fietsen vanzelfsprekend is

 COMMISSIE SAMENLEVING (20.20 uur)

Vrijgeven kredieten investeringen buitensport 2023
De gemeente Haarlem wil dat iedereen in Haarlem veilig kan sporten. Daarom moeten in 2023 verschillende sportvelden en -accommodaties gerenoveerd worden. Er wordt voorgesteld om in 2023 in totaal € 2.660.000 excl. btw vanuit het investeringsplan sport te besteden aan renovaties en vervangingen.

COMMISSIE ONTWIKKELING (20.20 uur)

Verkoop grond Schipholweg 1 en J.J. Hamelinkstraat
De gemeente is voornemens om twee kleine percelen grond te verkopen aan O.C. Spaarne 1 V.O.F. en een klein perceel grond te verkopen aan Stichting Elan Wonen. Samen circa 652 m2 groot. Daarvoor zijn twee verkoopovereenkomsten opgesteld. De verkoopovereenkomsten zijn onlosmakelijk verbonden aan de eerdere overeenkomst inzake de ontwikkeling van Schipholweg 1 en J.J. Hamelinkstraat 17 t/m 45 (oneven).

Het college is bevoegd inzake de aan- en verkoop van onroerend goed. Bij aan- en verkoop van onroerende goederen groter dan € 500.000, - beslist het college niet voordat de raad is geïnformeerd over het voornemen van het college, en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college te melden.

Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan Spaarndamseweg 13, ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
De locatie van het voormalige 50KV-station aan de Spaarndamseweg 13 wordt herontwikkeld. Ten behoeve van deze herontwikkeling is een stedenbouwkundig plan vastgesteld, dat is uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan is samen met het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder gereed om door BenW vrijgegeven te worden voor terinzagelegging.

Het vaststellen van bestemmingsplannen (3.1 Wro) is een bevoegdheid van de raad. Het college is belast met de voorbereiding van beslissingen van de raad. Het ter inzage leggen van de ontwerpbesluiten en het vrijgeven daarvan voor het indienen van zienswijzen is onderdeel van de voorbereiding.

COMMISSIE VERGADERING

Terug naar nieuwsoverzicht