Donderdag vergaderen alle commissies

Publicatie: 30 januari 2023

Donderdag 2 februari vergaderen alle commissies. De commissies beheer en bestuur starten om 17.10 uur. De commissies samenleving en ontwikkeling beginnen om 20.20 uur. U bent van harte welkom om de vergaderingen in het stadhuis te volgen. Ze zijn ook online te volgen en terug te kijken.
U kunt bij deze vergaderingen inspreken. Dit moet u dan wel uiterlijk 24 uur voordat de vergadering begint bij het griffiebureau melden.

Op de agenda van de commissies staan onder andere de volgende onderwerpen:

Commissie beheer
Vrijgave voor inspraak voorlopig ontwerp Bisschop Bottemanneplein

De openbare ruimte rondom de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is versteend en vormt een hitte gebied. Vanuit bewoners is er een lang gekoesterde wens voor meer groen in de wijk. In overleg met omwonenden en het bisdom is een compleet nieuw voorlopig ontwerp opgesteld voor het Bisschop Bottemanneplein. De commissie bespreekt of het voorlopig ontwerp gereed is voor inspraak. De raad beslist hier uiteindelijk over.

 Commissie bestuur
Vaststellen integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2023 - 2026

Iedere vier jaar wordt door de gemeenteraad het nieuwe Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVH) vastgesteld. In het IVH zijn de uitgangspunten, ambities en uitdagingen op de thema’s van leefbaarheid en veiligheid opgenomen.

Het college stelt de raad voor om in dit beleid de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit en de verbetering van de leefbaarheid in de wijken te prioriteren. De problematiek van deze thema’s vraagt om een intensivering van de aanpak. Deze prioriteiten zijn op basis van een voorafgaande veiligheidsanalyse voorgesteld.

Commissie bestuur
Compenseren maatschappelijke instellingen voor gevolgen stijgende energieprijzen

De gevolgen van de energiecrisis voor de (semi)collectieve sector is een actueel landelijk thema. Ook bij de gemeente Haarlem zijn signalen ontvangen dat er maatschappelijke partners zijn die in financiële problemen komen als gevolg van de stijgende energieprijzen.
Het college stelt de raad dan ook voor:
1) In 2023 maatschappelijke instellingen incidenteel aanvullend te compenseren voor de gevolgen van de stijgende energieprijzen
2) Op basis van berichtgeving uit het Rijk bij Najaarsnota 2022 hiervoor in 2023 € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen
3) Aan de incidentele aanvullende compensatie voorwaarden te verbinden als benoemd in deze raadsnota
4) De beschikbaarstelling en voorwaarden van de incidentele aanvullende compensatie voor de gevolgen van de stijgende energieprijzen te vertalen naar een door het college uit te werken en vast te stellen subsidieregeling.

Commissie samenleving
Actualisering verordening leerlingenvervoer 

De huidige verordening leerlingenvervoer is vastgesteld in 2015. Door ontwikkelingen in het sociaal domein en het onderwijs is er behoefte aan een geactualiseerde verordening voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. Het uitgangspunt van de geactualiseerde verordening is ongewijzigd. De regeling is bedoeld om ouders/verzorgers financieel te ondersteunen in de kosten die zij moeten maken wanneer hun kind gebruik moet maken van een vorm van leerlingenvervoer. Met deze nieuwe verordening kan er nog betere afstemming en samenwerking worden gerealiseerd met de samenwerkingsverbanden in het onderwijs.

commissie vergadering

 

Terug naar nieuwsoverzicht