Donderdag vergaderen drie commissies

Publicatie: 07 maart 2023

Commissievergaderingen donderdag 9 maart

Donderdagavond vergaderen de commissies beheer, bestuur en ontwikkeling. U bent van harte welkom om de vergaderingen vanaf de publieke tribune te volgen. Ze zijn ook online te volgen. Bij alle commissievergaderingen kunt u inspreken op de punten die op de agenda staan. U kunt tot 24 uur voordat de vergadering begint aangeven dat u wilt inspreken. Bij de commissie bestuur kunt u ook inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan maar die wel bestemd zijn voor deze commissie. Bij de andere commissies is er over twee weken ruimte om in te spreken over zaken die niet op de agenda staan. Meer informatie over het inspreken staat op de website maar u kunt ook bellen of mailen met de griffie (ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad).

In de commissies worden onder andere de onderstaande onderwerpen besproken.

Commissie beheer (17.10 uur)

Reconstructie Slaperdijkweg, vrijgave voor inspraak
De Slaperdijkweg is hard toe aan reconstructie van de verharding over haar gehele 2,2km lengte. Dit onderhoud wordt gecombineerd met een herinrichting. Speerpunt is het verbeteren van de regionale fietsverbinding, daarnaast is er veel aandacht voor duurzame mobiliteit, vergroening en het versterken van de recreatieve functie. De prioriteit komt vooral bij de langzame weggebruiker.

Prins Bernhardlaan, vrijgave voor inspraak
De Prins Bernhardlaan heeft een grote onderhoudsoperatie nodig. Op het zuidelijke deel gaat groot onderhoud plaats vinden. Het noordelijke deel tussen Zomervaart en Amsterdamsevaart, wordt opnieuw ingericht op basis van het in juni 2022 door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen.

Uitvoering Haarlemse Routekaart Duurzaamheid – Route voor CO2 reductie
Op 10 maart 2022 is in de commissie Beheer de informatienota Haarlemse Routekaart Duurzaamheid -Route voor CO2 reductie besproken. Naar aanleiding van het coalitieakkoord is er een update gemaakt voor de lokale doelstellingen en een bijstelling gemaakt van de verwachte realisatie.

Voortgangsrapportage verkeersveiligheid
Het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente zet in op drie thema’s: fietsers centraal, veilige infrastructuur en veilig gedrag. In de uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Haarlem 2022-2026 zijn 18 maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid uitgewerkt en in de tijd gezet. Deze nota informeert over de voortgang van deze maatregelen en hoe deze maatregelen bijdragen aan deze thema’s.

Nota uitwerking parkeerregulering (wordt pas 23 maart besproken), Inspreken op 14 maart
De nota Vaststelling uitwerking parkeerregulering wordt in deze vergadering NIET inhoudelijk besproken. Behandeling vindt plaats tijderns de commissie Beheer van 23 maart 2023.
Inspreken op deze nota zal alleen plaats vinden in een extra commissievergadering op 14 maart a.s. vanaf 17.10 uur. U kunt zich via het aanmeldformulier aanmelden tot uiterlijk 9 maart 2023!

Commissie Ontwikkeling (20.20 uur)

Vaststellen Ontwikkelstrategie Oostpoort
De ontwikkelzone Zijlweg-West transformeert de komende jaren naar een aantrekkelijk en gemengd stedelijk gebied. In 2020 is de Ontwikkelvisie Zijlweg West en omgeving vastgesteld.  Met deze ontwikkelstrategie op zoneniveau wordt bepaald hoe de gemeente wil samenwerken met marktpartijen, welke rol zij wil nemen, welke risico’s daarbij horen en welke financiële instrumenten er worden gebruikt. Het college stelt de raad voor: de ontwikkelstrategie Hart voor Oostpoort vast te stellen.

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Ontwikkelstrategie Zijlweg-West

De ontwikkelstrategie Zijlweg-West geeft richting aan de ontwikkelende partijen op welke wijze en onder welke voorwaarden de gemeente wil samenwerken. Daarbij staan de ambities uit de ontwikkelvisie ’Zijlweg-West en omstreken’ centraal, evenals de voorwaarden samenhangend met de subsidie van de Woningbouwimpuls. Het college stelt de raad voor: de ontwikkelstrategie Ontwikkelzone Zijlweg-West vast te stellen.
De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het collegevoorstel en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.

Commissie ontwikkeling

Terug naar nieuwsoverzicht