Oostpoort, parkeren, beheer en onderhoud, maatschappelijke opvang en meer...

Publicatie: 16 maart 2023

Donderdag 23 maart vergaderen de commissies beheer (17.10 uur), samenleving (20.20uur) en ontwikkeling (20.20 uur).

De vergaderingen zijn openbaar dus u bent van harte welkom. De vergaderingen zijn ook online te volgen (en terug te kijken).

U kunt bij de commissies inspreken. Dit moet u dan wel 24 uur voordat de vergadering begint bij de griffie aangeven. U kunt niet meer inspreken over gereguleerd parkeren. Hiervoor was een inspraakronde op 14 maart.

In de commissies komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan en vaststellen stedebouwkundig programma van eisen Oostpoort blok 1F / (commissie ontwikkeling)
Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie Oostpoort vastgesteld. Blok 1F is de eerste ontwikkeling van het gebied. Op de kavel kan een gebouw worden gerealiseerd met 100 appartementen.

Vaststellen nota parkeernormen (commissie ontwikkeling)
Haarlem groeit. De aankomende jaren worden duizenden extra woningen en aanverwante functies aan de stad toegevoegd. In deze ruimtelijke ontwikkelingen moet het fiets- en autoparkeren op een ordentelijke manier zijn opgelost. Deze oplossing moet bovendien aansluiten bij de ambities van de stad zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie, het Mobiliteitsbeleid en het coalitieakkoord ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad’. Met de Nota parkeernormen vertaalt Haarlem haar ambities in eisen die gelden voor fiets- en autoparkeren in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Meerjarenprogrammering beheer en onderhoud 2024-2033 (commissie beheer)
De gemeente Haarlem wil de openbare ruimte goed onderhouden en tegelijkertijd toekomstbestendig inrichten. Daarvoor is een meerjaren programmering beheer en onderhoud opgesteld.

De meerjaren programmering bestaat uit twee delen: 1. Deel I beschrijft de buurt- en opgavegerichte programmeerstrategie en de prioriteringsmethodiek waarmee het beheer en onderhoud in de buurten in de tijd wordt uitgezet. 2. Deel II presenteert een eerste versie van de programmering van projecten en buurten voor de periode 2024-2033.

Vaststellen nota uitwerking parkeerregulering (commissie beheer)
Vanaf 2024 wordt betaald parkeren in 11 wijken ingevoerd. Dit is noodzakelijk om de ontstane problemen op het gebied van toegankelijkheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid aan te pakken en te voorkomen dat deze problemen alleen maar verder toenemen met het groei van de stad. En zo ontstaat op termijn ruimte voor groen, spelen, fietsen en elkaar ontmoeten.

Reikwijdte bepalen van de toegang tot de maatschappelijke opvang (commissie samenleving)
De Maatschappelijke opvang (MO) in Haarlem staat onder grote druk. Dat komt enerzijds doordat Haarlem een ruimhartig opvangbeleid onder de Wmo hanteert en mensen opvangt die geen perspectief hebben op uitstroom binnen de regio. Anderzijds is het lastig om mensen die wel recht hebben op uitstroom snel te laten uitstromen. Deze opinienota gaat alleen over de instroom in de opvang. In aanloop naar het Uitvoeringsprogramma Opvang, Wonen en Herstel vraagt het college de Commissie om haar visie te geven over het opvangen van dakloze mensen aan de hand van vier scenario's welke geschetst worden in deze opinienota. In een later stadium wordt nader ingegaan op oplossingsrichtingen voor een snellere uitstroom. Het college stuurt de opinienota ter bespreking naar de commissie Samenleving. Met deze opinienota vraag het college de commissie Samenleving haar standpunt over de scenario's die in de opinienota voorliggen aan het college mee te geven.

Binnentuin ingang Refter

Terug naar nieuwsoverzicht