Rekenkamer

De rekenkamercommissie (RKC)  helpt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak door onafhankelijk onderzoek te doen naar het beleid en bestuur van het college. De commissie onderzoekt of het gemeentebestuur het afgesproken beleid volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatig), tegen zo laag mogelijke kosten (doelmatig) en met het gewenste effect (doeltreffend) uitvoert.

De RKC bestaat uit zeven personen: vijf raadsleden (waaronder de voorzitter) en twee externe leden. Meer over de samenstelling van de RKC op de pagina van het gemeentebestuur:  rekenkamercommissie .

Recent

Resultaten Social Media Enquete Rekenkamercommissie
RKC-brief over afdoening aanbevelingen Openbaar Groen
RKC brief met advies over afdoening aanbeveling digipanel
RKC-advies t.a.v. afdoening drie aanbevelingen t.a.v. jaarstukken
Brief over evaluatie SRO
Brief over RKC-aanbevelingen jaarstukken
Brief over openstaande aanbevelingen
Brief over Spotdag digitale dienstverlening
Brief over RKC aanbevelingen jaarstukken
Brief over RKC aanbevelingen schuldhulpdienstverlening

- Op 10 maart 2016 vond het rondetafelgesprek over het rapport van de rekenkamercommissie ‘Meer waarde met groen’. Lees hier het verslag.

- De Rekenkamercommissie heeft op 29 september het onderzoek naar de kwaliteit van het Openbaar Groen in Haarlem gepubliceerd. De RKC wil hiermee in beeld brengen op welke manier de gemeente Haarlem de kwaliteit van openbaar groen verbindt met de ambitie een toekomst- en klimaatbestendige stad te ontwikkelen. Lees meer in de Onderzoeksrapportage.

Rapporten

  

Onderzoeken naar de gemeentelijke jaarstukken

In de Verordening Rekenkamercommissie is vastgelegd dat de rekenkamer commissie de jaarstukken van de gemeente onderzoekt. Het doel van het onderzoek is om de raad te adviseren over de behandeling van de jaarstukken en de daarover te nemen besluiten. De RKC beoordeelt in de jaarstukken de kwaliteit van de verantwoordingsinformatie, de transparantie over prestaties in relatie tot de uitgaven en de algehele financiële situatie van de gemeente. Lees hier de onderzoeksrapporten over de gemeentelijke jaarstukken.

Contactinformatie

rekenkamercommissie@haarlem.nl

023 - 511 4885