Besluitenlijst BenW 04 oktober 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met 'Gezond Beleid' Haarlemse nota gemeentelijkgezondheidsbeleid 2011-2014.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/20111. Het college besluit de camerabewaking van parkeergarages, de fietsenstalling en de publiekshalte melden bij het Centraal Bureau Persoonsgegevens.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt gepubliceerd in de Stadskrant. De betrokkenen ontvangen na besluitvorminginformatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/2011Het college stelt voor:1. Het handhavingsbeleid geannexeerde grond vast te stellen.2. De kosten voor de aanpak, in 280 dossiers niet te legaliseren geannexeerde grond, die wordengeschat op maximaal € 55.000,- eenmalig te dekken uit de reserve Vastgoed.Het college:3. Laat een plan van aanpak opstellen waarin voor 1 januari 2012 inzichtelijk is gemaakt in welkedossiers het risico van verjaring bestaat en in welke dossiers om die reden gestart moet wordenmet de handhaving en waarin overige prioritering in aanpak wordt vastgelegd.4. Geeft VVH/HOO opdracht projectmatig handhavend op te treden tegen de in kaart gebrachte280 geconstateerde annexaties die niet gelegaliseerd kunnen worden.5. Dit zoveel mogelijk te doen op grond van overtreding van de APV door waar mogelijk lastenonder dwangsom op te leggen.6. Geeft WZ/OGV/Dagelijks Beheer opdracht na te gaan welke participatieovereenkomstenmoeten worden herzien.7. Laat een communicatieplan opstellen, met aandacht voor zowel de externe als de internepartners.8. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de commissie bestuur hierover een adviesheeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/20111. Het college neemt een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro voor het gebied zoalsaangegeven in bijlage A;2. Het college verbindt aan het projectbesluit de voorschriften die zijn opgenomen in bijlage B;3. Aansluitend verleent het college de gevraagde bouwvergunning (bijlage C);4. Het college mandateert de verdere administratieve afhandeling van het projectbesluit enbouwvergunning aan het hoofd van VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. Het projectbesluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscouranten langs elektronische weg;7. Het projectbesluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissieOntwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/2011Het college stelt de raad voor:1. Vrije koopzondagen mogelijk te maken voor de gehele stad waarbij ondernemers /winkeliersverenigingen zelf hun winkelopenstelling op zon- en feestdagen bepalentussen 12.00 uur en 20.00 uur.2. Voor warme bakkers en bloemenhandelaren geldt toestemming voor openstelling vanaf 08.00uur.3. Akkoord te gaan met het laten vervallen van de nota's: Beleidsregels winkelopenstelling opzon- en feestdagen (STZ/EC 2009/36536) en Zondagavondwinkelbeleid (STZ/EC 2009/36535).Het college besluit:4. Het college zal een besluit nemen over de kosten na vaststelling parkeernota door de raad.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehoudergeeft perstoelichting6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/20111. Het college stelt de raad voor om een negatief advies uit te brengen met betrekking tot deontwerpbegroting 2012 van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk. Hetcollege stelt de raad voor Paswerk te verzoeken scenario's uit te werken om het begroteexploitatietekort te dekken. Indien de scenario's niet leiden tot reductie van het tekort, dan dientbezien te worden in hoeverre het begrote exploitatietekort 2012 ten laste kan worden gebrachtvan de eigen reserves.2. Er zijn vooralsnog geen financiële gevolgen, de financiële gevolgen worden vastgesteld naaraanleiding van de definitieve begroting 2012.3. De deelnemende gemeenten en Paswerk ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/20111. Het college besluit middels een verordening een prioritering aan te brengen op de WSWwachtlijstom ID-ers met een WSW-indicatie voorrang te verlenen.2. Deze nota wordt ter informatie toegezonden aan de commissie Samenleving.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/10/20111. Het college besluit in te stemmen met het convenant en mandateert wethouder Jan Nieuwenburgvoor de ondertekening.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatie: persbericht na ondertekening convenant op 6 oktober 2011
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Geen vrijstelling voor borden met communicatieve functie op te nemen.2. Geen vrijstelling voor werken van algemeen belang op te nemen.3. In de precarioverordening 2012 wordt een vrijstelling toegevoegd voor voorwerpen die ineigendom (of gebruik) zijn bij de gemeente.4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college stelt een hernieuwde werkwijze Kunst in de Openbare Ruimte, zoals beschreven inbijlage A bij de nota, vast. (termijnagenda nr. 0487).Het college stelt de gemeenteraad voor:2. Kennis te nemen van de hernieuwde werkwijze Kunst in de Openbare Ruimte, zoalsbeschreven in bijlage A (termijnagenda nr. 0487)3. Eenmalig € 172.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Toegepaste Monumentale Kunst voorhet uitvoeren van het achterstallig onderhoud van Kunst in de openbare ruimte.4. het budget voor het beheer en onderhoud van Kunst in de openbare ruimte ad € 36.000 binnende begroting over te hevelen van programma 8 naar programma 6.5. de mogelijkheden van een percentageregeling uit te werken en deze op een later tijdstip aan deraad voor te leggen (maximaal 1% van het budget van gebiedsontwikkelingen of grote projectenin de openbare ruimte beschikbaar te stellen voor Kunst in de Openbare Ruimte)6. Het college stuurt dit besluit ter advisering aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/09/20111. Het college besluit De toegekende bedragen ad totaal € 1.622.730,-- voor de in paragraaf 5 genoemde projecten inte zetten; Deze bedragen per project uit te betalen, dan wel te verrekenen, zodra binnen de gesteldetermijn de uitvoering ervan is gestart of hervat. Hierbij worden de staatssteunregels in achtgenomen.2. De betaling van de bijdragen wordt 1:1 gedekt uit de rijksbedragen en zal bij de tweedebestuursrapportage gemeld worden.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =