Besluitenlijst BenW 20 september 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Gaat akkoord met de actualisatie van het beleidskader bodem.2. Stemt in met de opzet en de inhoud van het beleidskader bodem zoals verwoord in destartnotitie.3. Het voorstel heeft geen budgettaire consequenties.4. De nota wordt ter informatie gestuurd aan de comissie beheer.5. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2011 ter bestrijding vande Jeugdwerkloosheid in de regio Kennemerland ad € 445.000,- aan te wendenvoor de dekking van de kosten van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 20102. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De via de algemene uitkeringverkregen bijdrage wordt voor 100% ingezet voor het actieplanjeugdwerkloosheid.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Samenleving gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit kennis te nemen van het ongevraagd advies van de SoZaWe-raad over hetGemeentelijk Extra Pakket en stemt in met de beantwoording van het advies.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit en de antwoordbrief wordt gezonden aan de SoZaWe-raad en gepubliceerd op depagina van de SoZaWe-raad op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/2011Het college besluit, dat:1. zij instemmen met de visie op de te vormen RUD:a. de RUD heeft inhoudelijk als primaire taak zich te richten op de ketenaanpak, demilieucriminaliteit, de grootste risico's in de (milieu)handhaving, en bij de aanpak zichmede te richten op het voorkomen van het waterbedeffect;b. de RUD dient zijn taken zo efficiënt en effectief mogelijk in te vullen en in te richten,waarbij de ondergrens ten minste de reeds aangekondigde korting van het Rijk op hetGemeentefonds is;c. indien in de praktijk (onderdelen van) de taken van deze RUD op een grotere schaalgewenst zijn, zullen hiervoor initiatieven worden ontplooid zodat in ieder gevalsamenwerking en zelfs samensmelting met de RUD NZKG + tot de mogelijkhedenbehoort;d. de RUD i.o. zal zich vooral richten op:I. het ontwikkelen en vormen van de RUD op de aspecten financieel, personeel,organisatorisch en bedrijfsvoeringII. het opstellen van een gezamenlijk regionaal uitvoeringsprogramma 20122. zij instemmen met de inhoud en vorm van het convenant;3. de burgemeester, gelet op zijn portefeuille (milieu)handhaving, zitting neemt in het te vormenbestuurlijk platform met als zijn vervanger de portefeuillehouder Regionale Samenwerking enWabo, dat de taak heeft de RUD vorm te geven. En derhalve ook namens het college het convenanttekent;4. het budget is opgenomen in de reguliere begroting;5. het besluit van het college ter bespreking wordt gestuurd aan de commissie Bestuur;6. de betrokkenen na besluitvorming informatie over dit besluit ontvangen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/2011Het college stelt de raad voor:1. De Kadernota Haarlem Duurzaam vast te stellen;Het college besluit:2. Akkoord te gaan met de reacties op de ingediende bemerkingen n.a.v. de concept KadernotaHaarlem Duurzaam, conform bijlage B en insprekers aldus berichten;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De ambassadeurs Haarlem Duurzaam zullen de kadernota samen met de wethouderDuurzaamheid in de pers en commissie Beheer toelichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit het via de decentralisatie uitkering RAAK ad € 50.000,- te bestemmen voorde aanpak kindermishandeling in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.2. De kosten voor dit besluit bedragen eenmalig € 50.000,-. De lasten zijn opgenomen inprogramma 10 en worden via de 2e Bestuursrapportage van 2011 overgeheveld naar programma4 (2011: € 20.000; 2012: € 30.000).3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Gaat akkoord met de toetreding van de gemeenten Oostzaan en Wormerland tot degemeenschappelijke regeling Cocensus;2. Stelt de gemeenteraad voor het College toestemming te geven de formele consequenties van detoetreding af te handelen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit tot toetreding wordt formeel bekend gemaakt.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit het plan van aanpak realisatie unilocatie vast te stellen.2. Het college stelt de commissie Samenleving voor om ten aanzien van de bestuurlijkebesluitvorming te kiezen voor scenario A.3. Het college stelt de commissie Samenleving voor de openstaande toezeggingen 0703 en 0712(nieuw plan van aanpak) hiermee af te doen.4. Mogelijke financiële consequenties zullen na verdere uitwerking opnieuw ter besluitvormingworden voorgelegd.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht6. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp en de inspraaknota vastvoor het fietspad langs de Schipholweg tussen de Europaweg en het Haarlem College.2. De kosten van het besluit bedragen € 559.000. De kosten van dit besluit in 2011 worden gedektuit Verkeersvoorzieningen (product 090201) € 78.000,-. Het college stelt de raad voor om terdekking van de kosten voor de aanleg van het voet- en fietspad langs de Schipholweg devolgende budgetten vooruitlopend op de begrotingsvaststelling 2012 ter beschikking te stellen:GOOV(groot onderhoud open verhardingen) € 70.000 in 20123. het college stelt de raad voor om voor de aanleg van het voet- en fietspad een subsidie aan tewenden van € 414.000 die door de provincie N-H is toegezegd4. De omwonenden, insprekers en overige betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatieover dit besluit; de media krijgen een persbericht5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit:a. de aanvraag ontvankelijk te verklaren en conform het definitiefadvies van Kenniscentrum BV (kenmerk A2010-280CS) te besluiten enover te gaan tot het toekennen van een tegemoetkoming in de planschade, vermeerderdmet de wettelijke rente;b. het verzoek om vergoeding van deskundigen- en rechtsbijstandkosten af te wijzen;c. het door aanvrager betaalde drempelbedrag ad 300,- te restitueren.2. De kosten van het besluit bedragen aan planschade € 2.000,- , vermeerderd met de wettelijkerente vanaf 1 september 2010 tot de dag der uitbetaling. Uitgaande van betaaldatum 27september 2011 bedraagt de wettelijke rente € 69,50. Daarnaast is totaal € 1950,- (excl. btw)aan deskundigen- en taxatiekosten gemaakt. Het besluit wordt gedekt uit programma 5, productgrondexploitatie Schalkwijk 2000+.3. Betrokkenen worden omtrent de besluitvorming geïnformeerd door toezending van dit besluiten het daaraan ten grondslagliggende advies.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp voor de Van LimburgStirumstraat en directe omgeving vast, samen met de bijbehorende inspraaknota en besluit totuitvoering ervan.2. De kosten van het besluit bedragen € 270.000,= in 2011. Het besluit wordt gedekt uit begrotingspost"Groot onderhoud open verharding" € 180.000,=, "63.19 Vervangen riolering" € 30.000,= en"Intensiveren openbare ruimte" € 60.000,=.3. De wijkraad, Fietserbond en overige betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/20111. Het college besluit kennis te nemen van het advies van de SZW raad over Kans en Kracht, hetstrategisch bedrijfsplan van SZW en stemt in met de beantwoording van het advies.2. Er zijn geen financiële gevolgen.3. Het besluit en de antwoordbrief wordt gezonden aan de SZW raad en gepubliceerd op de paginavan de SZW raad op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/09/2011Het college stelt de raad voor:1. in te stemmen met de kaderstelling voor het Strategisch Bedrijfsplan 2011 -2014 van dehoofdafdeling Sociale zaken en Werkgelegenheid: Kans en Kracht en dit als beleids- enuitvoeringskader te hanteren.2. ten aanzien van de verschillende klantgroepen/doelgroepena. de focus van de dienstverlening te leggen bij het benutten van de arbeidsproductiviteitvan de doelgroep met een loonwaarde (klantgroep 2).b. voor klanten zonder loonwaarde, ofwel participatieklanten (klantgroep 3) de verbindingte maken met Hof 2.0.c. voor de doelgroep zorgklanten (klantgroep 4), te voorzien in het sociaal vangnet in devorm van het verstrekken van de inkomensvoorziening en tegelijkertijd te investeren inde samenwerking met het welzijnswerk en de hulpverlening.3. op het niveau van de arbeidsmarktregio intensief te gaan samenwerken met het UWV enomliggende gemeenten. De fysieke uitvoering van deze samenwerking krijgt zijn beslag in hetgeïntegreerde werkplein op de Zijlsingel.4. een strategische samenwerking met Paswerk aan te gaan met als doel de klanten met eenloonwaarde te bemiddelen naar werk. Paswerk wordt daarvoor omgebouwd naar een regionaleuitvoeringsorganisatie voor detachering en bemiddeling van mensen met een beperktarbeidsvermogen.5. de kaderstelling en het strategisch bedrijfsplan hebben vooralsnog geen financiëleconsequenties. Bij de implementatie van het plan worden de diverse programmaonderdelen,inclusief de eventuele financiële consequenties, apart voorgelegd.6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit: de media krijgen eenpersbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het protocol voor 213a-onderzoek vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college stelt de raad voor in te stemmen met aanpassing van Masterplan 023 West 2011 d.d.8 juli 2011, conform bijgevoegde stukken.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met uitstel van de grondtransactie voor het oostelijkdeel 023 tot 1 januari 2012 (met rentevergoeding).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/09/20111. Het college neemt kennis van de consequenties van invoering van de roerende woon- enbedrijfsruimtebelasting.2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =