Besluitenlijst BenW 23 augustus 2011 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/08/20111. Het college besluit het gemeentelijk verslag Kinderopvang 2010 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/08/20111.Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie BBS en verzoekt de voorzittervan de commissie Bestuur het jaarverslag te bespreken in deze commissie,2.Het besluit heeft geen financiële gevolgen,3.De betrokken bestuursorganen ontvangen informatie over het jaarverslag.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/08/20111. Het College gaat akkoord met de tekst van de nieuwe statuten voor de StichtingStadsschouwburg en Philharmonie Haarlem, als vermeld op bijlage A.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties3. Communicatie: de Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie wordt van de besluitvorming opde hoogte gesteld.4. Dit besluit wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/08/20111. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voorherinrichtingen in het Middengebied Molenwijk vast.2. De kosten van het besluit bedragen €565.000,-. Het college stelt de raad voor om ten behoevevan groot onderhoud en herinrichting in het Middengebied Molenwijk een krediet terbeschikking te stellen van €480.000,- ten laste van de post 65.18 (renovatie grootschalig groen)uit het investeringsplan.3. Het college stelt de raad voor om ten behoeve van groot onderhoud en herinrichting in hetmiddengebied Molenwijk uit de begroting 2012 de volgende budgetten beschikbaar te stellen:GOOV (groot onderhoud open verhardingen) €55.000,- en STRM (straatmeubilair normniveau)€30.000,-.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.5. De buurtbewoners en de Wijkraad Molenwijk ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/08/20111. Het college stelt de raad voor:a. de zienswijze nummer 340 niet-ntvankelijk te verklaren;b. de overige zienswijzen ontvankelijk te verklaren;c. de zienswijzen nummer 1 t/m 339 gedeelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond teverklaren met inachtneming van het bepaalde in bijlage C van dit raadstuk;d. het bestemmingsplan Van Tubergen met identificatienr NL.IMRO.0392.BP4080003-0003 gewijzigd vast te stellen;e. te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De indieners van zienswijzen worden uitgenodigd voor de vergadering van de commissieOntwikkeling, waarin het bestemmingsplan wordt behandeld;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht;5. Het besluit tot vaststelling wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en deStaatscourant alsmede via de gemeentelijke website. Tegelijkertijd wordt deze kennisgeving viaelectronsiche weg aan Rijk, provincie, waterschap en andere betrokken bestuursorganengezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/08/20111. Akkoord te gaan met het aanbieden van 12 appartementsrechten binnen Westergracht 47 t/m 59, viaeen openbare veiling.2. Akkoord te gaan met de in de geheime bijlage genoemde minimale verkoopsommen en op dezebijlage geheimhouding o.g.v. artikel 55 GW op te leggen i.v.m. financieel belang3. Het hoofd Vastgoed te mandateren de individuele verkopen op basis van het proces-verbaal vanveiling af te handelen.4. De minimaal te verwachten verkoopopbrengst (€ 1.442.000,-) wordt, verminderd met deverkoopkosten, ten gunste van de grondexploitatie complex 28 FUCA-Leidsebuurt geboekt.5. Het college stuurt dit voorstel naar de Gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.6. Het besluit wordt gepubliceerd de dag nadat de raad definitief heeft ingestemd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =